Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1969

 
English | Nederlands

Bewerkt door P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten

De periode 1945-1969 bestrijkt de dekolonisatie van Indonesië vanaf de capitulatie van Japan in 1945 tot en met de Daad van Vrije Keuze van 1969, die de aansluiting van westelijk Nieuw-Guinea bij de Republiek Indonesia bevestigde. Aan de Nederlands-Indonesische betrekkingen in deze jaren is een aantal op elkaar aansluitende publicaties gewijd: bronnenuitgaven, een onderzoeksgids, een uitvoerig toegelichte bloemlezing van documenten uit het laatste jaar van Nederlands-Indië, congresbundels en een monografie.

Deze projecten komen deels voort uit in de samenleving levende vragen over het door de Nederlandse regering gevoerde beleid. Daaruit zijn opdrachten voortgevloeid aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (nu Huygens ING) en zijn voorganger de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Tot de bronnenuitgave over de jaren 1945-1950 werd in 1969 door de regering de opdracht gegeven naar aanleiding van Kamervragen over het optreden van Nederlandse militairen in Indonesië. Aan de bronnenuitgave over de periode 1950-1963 ligt een verzoek van overheidswege ten grondslag om een vervolg aan dit project te geven. Tot het schrijven van de monografie Een Daad van Vrije Keuze gaf de minister van Buitenlandse Zaken in 2000 de opdracht op grond van Kamervragen over het ten aanzien van Nieuw-Guinea gevoerde beleid. In alle gevallen van overheidsopdrachten berustte de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de publicaties bij het instituut en de samenstellers/auteur.

Deze publicaties zijn grotendeels in druk verschenen. Een deel daarvan is gedigitaliseerd, terwijl de laatste bronnenuitgave, over de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1950-1963, van meet af aan als database is opgebouwd en alleen in digitale vorm beschikbaar is.

De kern van de reeks bestaat uit twee bronnenuitgaven, die respectievelijk de jaren 1945-1950 en 1950-1963 bestrijken. Zij bevatten een keuze van documenten uit de archieven van de Nederlandse en Nederlands-Indische overheidsinstellingen, aangevuld met particuliere correspondenties van betrokken functionarissen. Dit zijn de:

  • Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, samengesteld door S.L. van der Wal (1978), P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten.
  • Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963, samengesteld door P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten, met medewerking van M. Scherer en A.E. Wassing. Zie de digitale bronnenpublicatie.

Voor een beschrijving van de belangrijkste binnen en buiten Nederland aanwezige archieven over de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland in de jaren 1945-1963, zie:

  • P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten and Mona Lohanda, Guide to the archives on relations between the Netherlands and Indonesia 1945-1963. Zie de versie in pdf-formaat.

Een monografie over de voorgeschiedenis van de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1963 en de daarop gevolgde Daad van Vrije Keuze in 1969 is:

Congresbundels en gelegenheidsuitgaven bij het verschijnen van een van bovenstaande uitgaven zijn: