Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989

 
English | Nederlands

Bewerkt door M.L.J. Dierikx, M. Breusers, L.J. van Damme, C.B. Feiken, J.H. Gaemers, C.P.M. Klep, E.M.L. Klinkers, A.P.G. Sens, M.G.M. Smits; met medewerking van M.H.M.M. Sopers en M.E.A. Weterings

Dit project is van 1998 tot 2009 door het Huygens ING uitgevoerd in opdracht van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De overweging daarbij was dat hoewel de geschiedschrijving van of bronnenpublicaties op het gebied van het Nederlands buitenlands beleid van na 1945 op allerlei onderdelen tot ontwikkeling is gekomen, de ontwikkelingssamenwerking een onderbelicht terrein is gebleven.

Als formele begindatum voor de bronnenpublicatie fungeert 1949. Op 3 oktober van dat jaar besloot het kabinet om voor een bedrag van 1,5 miljoen gulden te participeren in het Programma voor Internationale Technische Hulp dat door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen. Tegelijk besliste de ministerraad om hiertoe een afzonderlijk ondersteunend ambtelijk apparaat in te richten. Na voltooiing van een eerste project met als eindjaar 1977, loopt sinds mei 2005 een vervolgproject dat betrekking heeft op de periode 1978-1989.

Centraal in het project staat de documentatie van het door de Nederlandse regering gevoerde beleid. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van een chronologische bronnenuitgave, in boekvorm (6 delen), geordend rondom een zestiental beleidsthema's. Daarnaast voltooide het Huygens ING een interviewproject, waarin een zestiental bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid betrokken personen werden bevraagd. Dit resulteerde in de bundel Voor de ontwikkeling van de derde wereld. Politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 1949-1989, onder redactie van L.J. van Damme en M.G.M. Smits.

Deel 1 (periode tot 1963) verscheen in maart 2002.

Deel 2 (periode 1964-1967) verscheen in oktober 2003.

Deel 3 (periode 1967-1973) verscheen in november 2005.

Deel 4 (periode 1973-1977) verscheen in november 2005.

Deel 5 (periode 1978-1982) verscheen in februari 2008.

Deel 6 (periode 1982-1989) verscheen in oktober 2009.

In 2009 verscheen Voor de ontwikkeling van de derde wereld. Politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 1949-1989, onder redactie van L.J. van Damme en M.G.M. Smits.

Ten behoeve van onderzoekers en geïnteresseerden stelt het Huygens ING diverse kerndocumenten uit het publieke domein inzake de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking online beschikbaar in de vorm van PDF-bestanden:

Nota betreffende de Nederlandse bijdrage aan het programma der Verenigde Naties voor technische hulp aan economisch laag-ontwikkelde landen (1950), verschenen in: Handelingen der Staten-Generaal, 1949-1950, Bijlagen 2e Kamer, no. 1734 - 4

Nota inzake de hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden (1956), verschenen in: Handelingen der Staten-Generaal, 1955-1956, Bijlagen 2e Kamer, no. 4334 - 2

Nota over de hulp aan minder-ontwikkelde landen (1962), verschenen in: Handelingen der Staten-Generaal, 1961-1962, Bijlagen 2e Kamer, no. 6817 - 1

Nota hulpverlening aan minder-ontwikkelde landen ('s-Gravenhage: ministerie van Buitenlandse Zaken, 1966)

Rapport Evaluatie van de Nederlandse Ontwikkelingshulp (1969)

Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking (1976)

Nota Ontwikkelingssamenwerking in Wereldeconomisch Perspectief (1979)

Nota Verbetering van de Kwaliteit van de Bilaterale Hulp (1979)

Nota Herijking Bilateraal Beleid (1984)

Nota Ontwikkelingssamenwerking en Werkgelegenheid (1984)

Nota Kwaliteit, een voorzet voor de jaren '90 (1989)