Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 923

Nummer 923
Datum 11-3-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Maarseveen 162
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Ontvanger(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 12
Trefwoorden Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
repatriŽring, regeringsbeleid inzake -
Annotatie inleidende noot:
Op 7 maart had Hirschfeld onder no 261aan Van Maarseveen geseind: 'Bij bespreking met reiswezen en scheepvaartmaatschappijen werd verwachting uitgesproken dat onder de 40.000 personen die naar schatting dit jaar per chartership naar Nederland zullen worden vervoerd niet minder dan 20.000 zullen behoren tot categorie 'in IndonesiŽ gewortelden'. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op het feit dat tot dusverre meer dan de helft der passagiers van charterschepen tot deze categorie behoort en er geen tekenen zijn dat binnenkort hierin verandering zal komen. Hoewel juiste schifting en telling onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is gebleken, bestaat toch het ernstige vermoeden dat een groot deel hiervan zich in Nederland niet voor langere duur zal kunnen staande houden en t.z.t. op sociale zorg zal moeten terugvallen. Met name valt hier de aandacht op het betrekkelijk grote aantal reeds geruime tijd geleden gepensioneerde landsdienaren wier veelal laag pensioen, dat hier te lande met de ruime duurte- en gezinstoelagen nog een redelijk levensonderhoud mogelijk maakte, in Nederland zeker onvoldoende zal blijken. In de meest in het oog lopende gevallen is vanwege Reiswezen reeds gewaarschuwd, echter zonder enig succes. De gepensioneerden staan erop om van hun recht op overtocht gebruik te maken, waarbij evenals door de particulieren als motief veelal lijfsbehoud wordt opgegeven. Ik zie voorshands geen mogelijkheid tot het nemen van maatregelen om deze stroom te stuiten zonder de blijkbaar onder deze groep bestaande alarmtoestand nog te vergroten. Ik meen echter goed te doen op dit verschijnsel Uw aandacht te vestigen teneinde U in staat te stellen in overleg met Uw ambtgenoot van Sociale Zaken voorbereidingen te treffen.
Gaarne zal ik vernemen of en in hoeverre zich bij aankomst van tot dusverre gerepatrieerden reeds moeilijkheden met huisvesting enz. hebben voorgedaan en of reeds verzoeken om aanvullende steun zijn ontvangen'. NA, archief Minkol., codetel. 1950, 3
Zie ook 905: Hirschfeld 319
PDF transcriptie (10 KB)