Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1558

Nummer 1558
Datum 16-10-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Waardenburg 118
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Waardenburg, S.L.J. van (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Hollandia
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 24
Trefwoorden AustraliŽ, houding/positie van -
Australisch Nieuw-Guinea
NG, bestuurlijk
NG, Nederlands-Australische bestuurlijke/militaire samenwerking inzake -
Spender, Sir Percy C., minister van Buitenlandse Zaken van AustraliŽ tot medio '51; ambassadeur van AustraliŽ te Washington
Annotatie inleidende noot:
Onder no 124 had Van Maarseveen op 11 okt. geseind: 'De Ministerraad verklaarde zich op 21 Augustus jl.  accoord met Uw voornemen gebruik te maken van de uitnodiging van de Australische Administrator te Port Moresby, welke gelegenheid zou worden benut om tezamen met de diensthoofden gemeenschappelijke vraagstukken te bespreken. De Australische Zaakgelastigde alhier heeft thans doen weten, dat zijn regering een dergelijk bezoek op hoog niveau gedurende de periode van onderhandelen met IndonesiŽ over de toekomstige status van Nieuw-Guinea minder opportuun acht in verband met de aandacht die een zodanig bezoek zeer zeker zowel in IndonesiŽ als in het buitenland zal trekken. In verband hiermede ware voorlopig van een officieel bezoek aan Port Moresby af te zien. - - -  De vraag rijst echter of op minder opvallende wijze, dus zonder dat hiervan naar buiten blijkt, contacten waren te leggen met bestuursinstanties in Australisch Nieuw-Guinea'. - - - NA, archief Minkol., codetel. 1950, 15.

slotnoot:
Naar aanleiding van deze telegramwisseling schreef Krijger, hoofd afdeling Nieuw-Guinea van Minuor op 20 okt. in een voor Rookmaker, wnd. chef DOA van Buza, bestemd memorandum no UOR/NG 2075/EI geh.: 'Zoals de zaak thans ligt, lijkt het aan te bevelen - overeenkomstig het gevoelen van gouverneur Van Waardenburg - voorshands ook geen officieuze contacten te zoeken met de autoriteiten van Australisch Nieuw-Guinea, totdat duidelijk gebleken zal zijn welk standpunt de Australische regering in deze in feite inneemt. Na de krachtige taal, welke minister Spender bij voortduring heeft doen horen inzake Nieuw-Guinea, moet het toch wel enige bevreemding wekken, dat men thans in deze aangelegenheid zo'n terughoudendheid wenst te betrachten, als door de Australische zaakgelastigde, de heer Heydon is medegedeeld. Het lijkt derhalve aanbeveling te verdienen, dat, alvorens opnieuw officiŽle of officieuze contacten worden gelegd, de heer Teppema tevoren te Canberra zich vergewist van de Australische houding in deze.'  NA, archief Minkol., dossierarchief ministerie van KoloniŽn en opvolgers, no 10333
Zie ook 212: Ministerraad
2000: Minuor NG NA-2742 spoed/vertrouweljjk
PDF afbeelding (97 KB)