inleiding

 
English | Nederlands

Praktische opmerkingen bij het raadplegen van de gegevens

- Gegevens uit de documenten zijn in de databank ingevoerd zonder controle in of aanvulling uit andere bronnen. Er komen dan ook veelvuldig spellingsvarianten voor . Dit is vooral te merken bij de vele Oost-Europese namen (mede als gevolg van de verschillende typen van transliteratie) maar ook bij andere, zelfs Nederlandse, namen. Zo moet de gebruiker bij het raadplegen van de gegevens zeker met weglating van accenten rekening houden.

- In het veld "Naam" bij Personen zijn de spellingsvarianten tussen haakjes achter de naam opgenomen. Dit betekent geen voorkeur voor een bepaalde (juiste) variant. Meermalen voorkomende persoonsnamen kunnen in sommige gevallen betrekking hebben op dezelfde persoon, maar ook op verschillende personen.

- Het veld "Bijzonderheden" bij Personen bevat uitsluitend gegevens afkomstig uit de bewerkte documenten. Hier vindt men eerst tussen teksthaken [] opmerkingen die op de personalia betrekking hebben, vooral varianten van geboorteplaats en -datum; daarna, indien bekend, de woonplaatsen; vervolgens eventuele verdere persoonlijke gegevens. De informatie betreffende revolutionaire activiteiten is zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt. Het veld "Bijzonderheden" kan als gevolg van technische problemen bij de samenvoeging van gegevens, in enkele gevallen onvolkomheden bevatten t.a.v. de volgorde en indeling van de gegevens.

- Van de lijsten van buitenlandse revolutionairen die niet door de C.I. zijn opgesteld, en van de overzichten van vreemde origine die voornamelijk op het buitenland betrekking hebben, zijn alleen die gegevens opgenomen die direct of zijdelings betrekking hebben op Nederland (dit staat gewoonlijk bij het desbetreffende document in het opmerkingenveld vermeld). Hoewel de nadruk vooral op "Nederlandse" informatie ligt, is er toch zeer veel over het buitenland en buitenlanders in de databank te vinden.

- Onder de term "Instanties" zijn niet alleen politieke partijen of groeperingen opgenomen, maar ook verenigingen, bedrijven, overheidsdiensten, ambtsdragers, kranten, periodieken enz. De spelling is in het algemeen gemoderniseerd (bijvoorbeeld: "Algemene Nederlandse" i.p.v. "Algemeene Nederlandsche"). Namen van Instanties zijn voluit geschreven; de eventuele afkorting volgt tussen haakjes. Afdelingen en (plaatselijke, functionele) onderdelen van Instanties worden aangegeven door de afkorting van de naam van het geheel, gevolgd door de volledige naam van de afdeling (bijvoorbeeld C.P.H. afdeling Nijehorne).

- De titels van de documenten zijn overgenomen zoals zij op de stukken vermeld zijn. Door de bewerkers toegekende titels staan tussen vierkante haken [ ].