Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X005v_029_1 AW_K_X006r_029_2 B AW_G_X005r_029_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 5v-6r, nr. 513 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 5r, nr. 29 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Roerende van enen damme te slain over die Vecht.

In de marge, door andere hand: Dam over de Vecht. – Eronder, in donkerder inkt, een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 381-382, ad 1326 maart 13.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond alle ludenc dat wi met heren Zuederd den here van Abecoudee onsen trouwen ridder, Heynric van Loenresloetf, Splinter van Niewen rodeng ende met Arnst van der Horsth over een ghedraghen sien om oirbaer ons lands ende om oirbaer des ghemeens lands dat gheleghen es op beyden siden van der Vecht enen dam te slaen te midde over die Vecht, in deser manieren dat die dam costen zal vijf dusent pond zaerteri Tornoysej, ende die zullen ghelden die damme hoeven alsoe als si gheleghen sien ende si horen hoefslach hebben in die meerdam van Otter sportsluys nederwaert; des zullen ghaen die sluse mede te makene zestien hondert pond, ende wi sulre of hebben voir onse moynesse k sestien hondert pond Tornoysel, ende die ghene die den dam ende dat dan toe behoirt bedriven zullen toit horen cost zes hondert pond, ende die here van Abecoudem ende anders dier goed doen of sculdich sien te hebben tuaelf hondertn pond Tornoyseo. Ende desen dam zalmen scouwen met zeven haemraedsp, die zullen wesen van onsen weghen viere heemraders, van sheren weghen van Abecoudeq op die west side van der Vecht enr heemraet, van Heynrix weghen van Loenresloets, Ghisebrecht van Ruelt, Splinter van Niewerodenu, dat kind van den Poilev ende anders die ghene die dair gerechte hebben ende hare nacomelinghe eenen heemraed, die here van Abecoudew, x Wouters kindere van Minden, Alfart van der Horst ende hore nacomelinghe eenen heemraet. Ende so wie baliu es van den lande van Aemstel die zal desen dam voirs. scouwen ende bedriven met desen heemraed alse vorscreveny es, ende die eerste scouwe zal wesen op den eersten meyen dach op ene boete van twintich groete, die ander scouwe in sinte Jans daghe middensomerz op ene boetea' van viertich penninghe groete, die b' derde op onser Vrouwen dach na den oegstec' op ene boete van sestich penninghe groete. Voird zal hebben elc heemraed des daghes voir sinen cost als hi es in slands oirbaer drie penninghe groete, ende die baliu voirs. van sinen coste sdaghes zes penninghe groete; ende dat gheld sullen ghelden tlandd' voirscreven hoeve hoeve ghelike, ende elke hoeve voirscreven zal hebben in den dam voirs. horen hoefslach hoeve hoeve ghelikee'. Ende alsser enich heemraet ghebreketf', so wien hi ghebreket, ende die den sinen niet en kiesen noch over een en draghen te kiesen binnen drie maenden na dien dat ghebrectg', so zal onse baliu van Aemstel metten anderen heemraet dienh' kiesen uten gherechte dair hi in ghebrect. Ende so wat die meerre hoep van den heemraed voirscreven over een draghet over recht om ons lands oirbaer voirscreven, dat zal ghestade wesen; ende alle stucke sonder arghenlist.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchi' des donresdaghes voir Palmensonnendach int jaer ons Heren M CCC ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. alle luden B.
d
Zweder B.
e
Abcwoude B.
f
Loenreslote B.
g
Nuwen roden B.
h
Hurst B.
i
zwarter B.
j
Tor. A; Torn. B.
k
hier XVIC, doorgestreept B.
l
Tor. AB.
m
Abcwoude B.
n
XIIC, X verbeterd uit V B.
o
Tor. AB.
p
hiemraeds B.
q
Abcwoude B.
r
een B.
s
de tweede o uit a A; Loenreslote B.
t
el onduidelijk, gecorrigeerd B.
u
Nuwenrode B.
v
i verbeterd uit e of c A; Patle B.
w
Abcwoude B.
x
hier Splint, doorgestreept A.
y
o gecorrigeerd A.
z
24 juni.
a'
op ene boete ontbr. B.
b'
hier drie of vier geradeerde letters B.
c'
8 september.
d'
dat land B.
e'
ende elke hoeve ... ghelike door andere hand in de marge toegevoegd B.
f'
r gecorrigeerd A.
g'
t gecorrigeerd A.
h'
doen B.
i'
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: (adel en ingezetenen langs de Vecht)