Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X011r_124_1 AW_G_X011v_124_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 11r-11v, nr. 119[c] (mogelijk primaire registratie).
Opschrift:

a Dit is die bepalinge van den voirs. landeb.

Bij deze in AGH 316 later ingeschreven tekst heeft een latere hand het volgnummer CXIX bijgeschreven; de oorkonde ontbreekt in het kleine register Amstelland, AGH 317.

Het in de tekst genoemde vrouwenklooster zal het convent van de Wittevrouwen te Utrecht betreffen.

Allen den ghenen die dezen brief zellen zien of horen lezen doe ic virstaen Kerstiaen Walichs zoen, scoute tot Jutfaez in des heren gherechte van Vianen, dat mi kenliken is dat die ghenec die hier na bescreven staen zulc goet ende erve alze hier na bepaelt staet houdende waren van heren Steven van den Wale, ridder, doe hi in zinen lesten live was, ende nu houdende zijn van Ghizebrechtd Hughen z. van Loenreslote. In den eersten Willem van den Rijn Bokels zoen vijf morghen lants gheleghen in den voirs. gherechte opt Bloc, daer heer Vrederic uten Hamme, ridder, naest ghelant is aen die overzide ende Vrederic van der Woerte aen die nederzide. Item Ghizebrechte Soepens zoen zes morghen lants gheleghen in den zelven gherechte, daer Vrederic die Lange ende Jacob die Lange boven naest ghelant zijn ende daer Willem Bokels zoen van den Rijn naest ghelant is aen die nederzidef met vier morghen lants, die voertyts joncfrou Jutten van Bozinchem te wezen plaghen. Item Godevaert Gilis zoen vier morghen lants gheleghen in den gherechte voirscreven, daer boven naest ghelant zijn die nonnen van vrouwen cloester ende beneden joncfrou Aleyd Scorren. Item Diederic Colentier acht morghen lants die oec in den voirs. gherechte gheleghen zijn, daer Willem van der Weyde naest gheleghen is mit zinen lande aen die overzide ende daer die heren Zeinte Pieter naest ghelant zijn an die nederzide. Item Johan Henric vier morghen lants gheleghen in den voirs. gherechte, daer die nonnen van vrouwen cloester naest ghelant zijn an die over zide ende daer Arnt Bouweke, burgher tUtrecht, naest ghelant is aen die nederzide.

Ende in kennisse hier of zo hebbe ic Kerstiaen Walichs zoen, scoute voers., dezen brief bezeghelt met minen zeghel. Ghegheven int jaer ons Heren M CCCo LXXIX des saterdaghes na seinte Victoers dach.

a
het opschrift door dezelfde hand als die de oorkondetekst schreef B.
b
namelijk genoemd in het voorafgaande nr. AW 123.
c
dieghene, de woorden gescheiden door een verticaal streepje B.
d
Ghizebr. B.
e
Ghizebr. B.
f
hier en in de volgende regels om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: Kerstant Walichsz., schout te Jutphaas in het gerecht van de heer van Vianen