Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X001r_001_1 C BR_K_X001r_001_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 1r, nr. 1 (1) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Machelen.

In dit register staat zowel een 14e-eeuwse nummering van de teksten, in romeinse cijfers, als een moderne, in arabische, welke al snel uit elkaar lopen. Hier wordt de moderne nummering aangegeven, met de middeleeuwse tussen haken erachter.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1r, nr. 1 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 222-223.

De onderstaande tekst lijkt eerder een opsomming te geven van (punten uit) het vredesverdag dan een toelichting daarop. Mogelijk zijn er tekstdelen overgeslagen; dat zou bijvoorbeeld in de datumregel het geval kunnen zijn.

Vgl. de volgende nrs. BR 2 en 3, alsmede nrs. BR 4-7.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wia Willaem graveb van Heynnegouwenc etc.d maken cond allen luden dat wi ghemeenlike met allen den goeden luden vane der stat van Machlen over een ghedraghen sien van allen ghebrecke die wi anthf op hem te zegghen hadden ende wi hem tesscendeg waren, dat die pointe som hier na verclaert sien. Int eerste van der helpeh die si on beloveden alse van des biscops i deel van Ludike van der stat van Machlen, erstj wonnen. Item van der helpe die si ons dair beloveden alse van heren Florensk Bertoutsl deel van der stat van Machlen, jeghens hem costen. Item van den ghelde dat hair Ghisebrechtm van Yselsteynen, hair Arnoud van Bonlando ende Arnoud Ghisen sone elc met sinen luden verteerden op ons, die stat ende die goede lude van Machlen te houden ende te bescermen jeghens hore vyande, welc ghelt ende cost wi selve goeden. Item van der vetep van her Jans Vilains doet, dar wi om horen wille incomen sijn ende dair wi ons selven in quiten moeten: ende et isq onse wille wel dat her Florensr Berthouts buiten onsen coste bejaghe der stat ende den goeden luden pays voirseyd jeghens her Jans Vilains maghen. Item van den ghelde dat wi betailden den here van Valkenburch voir Heynrict Vlamincu ende Gherardv van Ripelmonde, poirters van Machlen, die wi jeghens den here van Valkenburch verborcht hadden bi versoeken ende bi bede van der stat voirseyd, ende van den coste die wire omme deden om die zaken willen ende omme menighenw anderen. Ende hebben allen den goeden luden van der stat van Machlen van allen desen voirnoemden pointen ende van allen anderen eysche die wi op hem te segghen hadden of hem eyschenx mochten tot op den dach van hede vrielike quite ghescouden, ende quite scelden voir ons ende voir onse nacomelinghe hem ende horen nacomelinghen; ende hebbense tot onser goeder vrienscap ontfaen.

Ende om dat wi willen dat die zaken voirseyd vast, zeker ende ghestade bliven ende wel ghehouden van ons ende van onsen nacomelinghen, hebben wi hen desen open brief ghegheven bezeghelt met onsen zeghele, binnen Dordrechty des donresdaghes op sinte Lucas dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemz, Symona' de Benthemb', Gherardc' de Raporst, Gherardd' de Pottes, Daniele' de Merewedef', milites, Jan de Bergeng', Willaemh' camerling et alios.

a
intbr. C.
b
..grave C.
c
Heynn. BC.
d
van (de a verdwenen in een gaatje in het perkament) Holland (Holl.), van Zeelland (Zeell.) ende here van Vriesland i.p.v. etc. C.
e
hier en in de volgende regels letters en woorden moeilijk leesbaar vanwege vochtinwerking op het perkament C.
f
aldus BC; betekenis onduidelijk.
g
of tossoende B, toessoende C; mogelijk stond in A eesscende.
h
gecorrigeerd B.
i
hier om een zwakke plek in het prkament heen geschreven C.
j
eerst (hier en in de volgende regels (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament) C.
k
Flor., met lichtere inkt in de marge bijgeschreven C.
l
B'touts B; Bartouds C.
m
Ghisebr. BC.
n
Yselst. C.
o
Bolland C.
p
veete met lichtere inkt in de marge bijgeschreven C.
q
et is ontbr. C.
r
Flor. C.
s
Bartoud C.
t
Heynr. B; Heinric, in lichtere inkt boven de regel toegevoegd C.
u
Vlam̄c B.
v
Gher. BC.
w
omme en menighen van elkaar gescheiden d.m.v. een verticaal streepje C.
x
eyschem B.
y
Dordr BC.
z
Zuden. BC.
a'
Sy BC.
b'
Benth. B.
c'
Ghe B; Ge. C.
d'
Gher. B; Ge. C.
e'
Da B; Da. C.
f'
M'ewede BC.
g'
rghē B; B'ghen C.
h'
Will. BC; de Berghen, Willaem tussengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van Mechelen