Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X001r_003_1 BR_G_X001v_003_2 C BR_K_X001r_003_1 BR_K_X001v_003_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 1r-1v, nr. 3 (3) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Machelen.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1r-1v, nr. 3 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 223.

Vgl. nrs. BR 1-2 en 4-7.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horena lesen, commungemeyster, scepenen, ghezuoren ende b van der stat van Machlen, saluit ende kennesse der waereit. Wi maken cond dat wi enen hoeghen ende moghenden prenche heren Willaemc, graved van Heynnegouwene etc., sculdich sijn twiedusent pond zuaerter Tornoysef in paiemente, den groete Tornoyseg over XVI d. gherekent, ende dit voirseyde ghelt hebben wi hem gheloveth ende gheloven in goeden trouwen te betailen binner der stat van Machlen of binnen der poirte van Brueselei jof binner der poirten van Dordrechtj jof van Berghen in Heynnegouwenk tote sinte Martijnsl m in dien wintern die wesen zal int jaer ons Heren M CCC ende XX, in dier wilker poirte van desen vieren voirnoemdo dat onse here die grave voirs. jof sinen ghewaerden bode die dese lettere bringhen zal zal begherenp, sonder archlist. Ende ware dat zake dat wi dit ghelt niene betailden ten daghe voirnoemd alst voirscreven es, jof binnenq dien XIIII nachten dair nare dat die dach voirs. gheleden ware, waer bi dat onse here die here die grave jof sijn ghewaerde bode, houder van deser letter, cost of scade dair bi name bi ghebreke van ons, dien cost ende dien scade gheloven wi hem op te rechtenr mettens hoefstellet voirs. op sinen simpel segghen jof bi den simpel segghen van sinen ghewaerden bode die dese letteren hebben zoudeu, sonder ander proeve te doene ende sonder iet te minderen die cost vors. Ende om alle dese dinghen wel te houden ende te volcomene, in der vorme ende maniere dat voirscreven es, so hebben wi ons alle verbonden ende verbinden die poirters, die coeplude ende al die ghemeente van der stat van Machlen ende al hair goed, so waer ment vint, tarrasteren ende op te houden toter tijd dat wi volcomeliken al betaid hebben die voirnoemde scult ende die cost ende die scade v diere om soude wesen ghedaen, in der manieren dat voirscreven es, sonder archlist; ende ware dat zake dat onse here die grave binnen deser tijd voirs. deze scout voirnoemd jement opdroeghe jof bewisede an ons met desen brieve, zo gheloven wi in goeden trouwen den ghenen die hi an ons bewisen zal met deser lettere hem tghelt te betailen ghelike dat hier boven ghescreven es, ende hem gheven zullen dusghedanew enen brief sprekende van woerdex te woerde in sinen name alse dese brief doet, binnen den anderen daghe dat hi ons deseny brief brengen zal, bezeghelt met onsen zeghel van den zaken.

In oirkonde deser letter bezeghelt met onsen zeghel van den zaken. Ghedaen int jaer ons Heren M CCC ende XIXo des zonnendaghes na sinte Lucas dach.

 

Hec littera est sub Willelmoz camerario.

a
hier en hierna (delen van) woorden moeilijk leesbaar vanwege vochtinwerking op het perkament C.
b
hier een spatie van ca. vier letters B.
c
Will. BC.
d
..grave C.
e
Heynn. BC.
f
Tor. B; Torn. C.
g
Tor. B; Torn. C.
h
ghe gecorrigeerd, mogelijk uit be B.
i
Brussele C.
j
Dordr. BC.
k
Heynn. BC.
l
M'tijns BC.
m
hier dach C.
n
11 november.
o
vorrn. B.
p
beghen, op rasuur B.
q
hier en in de volgende regels (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
r
verbeterd uit boeren C.
s
met ten B.
t
fs gecorrigeerd B; hoeftstelle C.
u
hier en hierna tekstverlies vanwege een groot gat in het perkament ten gevolge van muizenvraat C.
v
hier ende die scade, doorgestreept B.
w
ghedane op rasuur B.
x
de eerste e gecorrigeerd C.
y
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
z
Will'o C.
Oorkonder: burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen
Destinataris: graaf Willem III