Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X002v_010_1 BR_G_X003r_010_2 C BR_K_X001v_010_1 BR_K_X002r_010_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 2v-3r, nr. 6 (5) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Machelen.

Aan het eind van de tekst, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1v-2r, nr. 10 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Aan het eind van de tekst, in lichtere inkt: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 232, ad 1320 januari 20.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. makene cond allen luden dat wi alsoe verre als Machlenf ende dat goet dat dair toe behoirt, also groet alst hair Florensg Bartoud here van Machlen, onse neve, nu besittet ende ons van hem ane comen mach, anecomet ende onsh blivet, dats Reynoud i van Ghelre, onse neve, niet jeghens ons en losset, ghegheven hebben ende gheven erflike Willamej heren Phillipsk sone van Duvenvoirde, onsen ghetrouwen camerlinc, ende sinen nacomelinghen, om menighen trouwen dienst dien hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal, twie hondert pond sjaers payments alsulcs als ghemeenlike ghenghe es in borsen te Lovene, te Broeselel, toet Antwerpen ende in anders des hertoghen stede in Brabant, die Jan Winke, poirter te Broeselem, tote sinen live voirmaels jeghens Gilijsn Bartoud gecoft hadde ende Willaemo voirs. jeghens Jan Winken ghelosset hevet. Wilke twie hondert pond sjaers voirs. wi beloven Willamep q ende sinen nacomelinghen jof den ghenen die desen brief toghet te betalen jaerlix op den Kersdachr, ende wi bewisense ende besettense hem jaerlix op te heffen ende tonfanghen op onse tollen te Machelens ende op al onse goet dat ons aldair van heren Florenset voirs. op comen mach, in deser manieren dat wi van onser tollen ende goede voirscreven niet ontfanghen en zullen voir dat Willaemu voirs. of sine nachomelinghe jof die houder es des briefs sullen hebbenv ontfanghen jaerlix die twie hondert pond, payments voirscreven, ten termine voirseyd, also dat Willamew ende sine nacomelinghe x of die houdere des briefs emmer die eerste zullen wesen in den ontfanghen jaerlix van onser tollen ende goede voirs., tot der tijd toe dat si die twie hondert pond sjaers voirscreven te vollen ontfanghen zullen hebben; ende waer dat zake dat Willamey jof sine nacomelinghe of die houder es des briefs voirseyd yet ghebraken in derz betalinghe van desen twie hondert ponden sjaers ten termine voirnoemd, jof dat si bi onsen verbieden of laten of bi onsen ghebode jof anders iemans van onsen weghen hier in ghelet worde, zo dat si die twie hondert pond sjaers jaerlix niet op heffen en mochten alst voirscreven es, zo gheloven wi hem in goeden trouwen te gheven ende te betailen elkes daghes van elken hondert van den twie hondert ponden voirscreven vijf ende twintich scellinghe, payments voirs., sonder te minneren die summe van den hoeftghelde voirscreven. Ende toet allen desen stucken voirscreven Willamea' ende sinen nacomelinghen volcomelike ende vaste te houden erflike so verbinden wi ons ende onse nacomelinghe. Voirt so willen wi ende concenterenb' bi onsen wille openbaerlike: waer dat wi Willaemc' jof sinen nacomelinghen of den houder des briefs ghebraken inderd' betailinghe van den twien hondert ponden sjaers voirscreven jof in enighe punte van desen voirwaerden voirscreven, dat si moghen bi wilcore van ons ende sonder onse moynesse onse goet, so waer dattate' ghewonnen woert, arresteren ende houden toter tijd toe dat hem van den twien hondert ponden erflike sjaers te vollen betailt sie ende hem van allen voirwaerden voirscreven gheheelike ende al f' sien voldaen.

Hier over waren onse ghetrouwe manne, riddersg' here Eustaes here van den Rues ende here Gherardh' van Pottes, die wilke mit ons ter oirkonden dese lettere mit ons open bezeghelt hebben mit horen zeghelen bi den onsen. Ghegheven des zonnendaghes voer sinte Agnieteni' dach int jaer ons Heren M CCC° ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum de Reus, dominum de Pottes et Willelmumj' camerarium.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B.
d
Holl. B; van Heynnegouwen, van Holland ontbr. C.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament C.
f
Machl. B.
g
Flor. C.
h
hier en hierna tekstverlies vanwege een groot gat in het perkament ten gevolge van muizenvraat C.
i
hier van, doorgestreept B.
j
Will. BC.
k
Phil | lips B; Philips C.
l
Broecele C.
m
Broecele C.
n
Gillijs C.
o
Will. BC.
p
Will. BC.
q
hier voirs., doorgestreept en geëxpungeerd B.
r
25 december.
s
Machlen C.
t
Florenche C.
u
Will. BC.
v
hier en in de volgende drie regels delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
w
Will. C.
x
hier voirs., doorgestreept B.
y
Will. C.
z
verbeterd uit deser B; deser C.
a'
Will. C.
b'
gecorrigeerd B.
c'
Will. BC.
d'
mit C.
e'
dattet C.
f'
hier betaelt, doorgestreept C.
g'
ridders manne, met de juiste volgorde aangegeven d.m.v. diagonale streepjes B.
h'
Gher. BC.
i'
de g uit de aanzet van een a B.
j'
Will. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde, grafelijk kamerling