Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X005r_013_2 C BR_K_X003r_013_1 BR_K_X003v_013_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 4v-5r, nr. 9 (10) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zoene tuysschen den hertoge van Brabant ende den grave van Henegouwena.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 3r-3v, nr. 13 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 263.

Vgl. nrs. BR 11 en 12 alsmede nrs. BR 15-17.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Florens Bartoud here van Machlen, Gherardb here van c Voirne, borchgrave van Zeelandd, Jan here van Erclee ende Rotgier van Levedale, riddere, maken cond allen luden dat wi aneghenomen hebben te soenen allen tuyste, broke ende eyske die edele lude ende moghende, onse lieve here alse die herthoghe van Lothringhef, vang Brabant ende van Limborchh ende sine helpere eyskende sijn den grave van Heynnegouweni, van Hollandj, van Zeelandk ende van Vriesland ende sinen helperen, ende die grave van Heynnegouwen  voirs. ende sine helpere weder eyskende sijn den hertoghe van Brabant voirs. ende sinen helperen, van der oirloghe van Hoesden ende dat dair of roerde ende ghesciet l tote op den dach van huden, ende vanm allen tuyste, broke ende eyske die die grave van Heynnegouwen voirs. ende sine helpere ende die van den Broeken eyskende sijn Jan van Hoysdenne, Jan van Elshoute ende horen helpere, ende si hem weder, ende van allen tuyste, broke ende eyske die hair Jan van der Dussen, ridder, Jan van Dronghele, Jan van Wiscle, Heynrico Marien sone, Tielman die Moelnaer ende hoir helpere eyskende sijn Janne van Hoysdennep, Janne van den Elshoute ende horen helperen voirs., ende si hem weder, in deser manieren dat wi nu op sinte Andries dachq naist comende in comen zullen tote Hoghestrater, ende niet van dannes sceyden wi en hebben alle viere voirs. ghemeenlike over een ghedraghen ende met ghemenen acoirde onse segghen ende die soene tusken onsen lieven heren den partien voirs., in alle diere manieren dat die brieve spreken die onse heren voirs. die hertoghe ende die grave mallijc anderen dair of over ghegheven hebben, het en ware bi onser viere consente ende bi concente onser heren beyde voirs. Ende ware dat zake dat wi alle viere niet over een en droghen ende in enighen ponte discordeerden, so soudent wi bi ons zelven ende met ghemeennen acoirde enen over man nemen die ons alle vieren ghenoechde; ende met wilc horen twien van ons vieren segghers voirs. die over man over een mede droghe alse van den ponte dair wi omme discordeerden, dat soude ghestade bliven ende dat souden onse heren beyde ende die partien voirs. houden. Waer oec dat sake dat onser enich storve jof kenlike noet sake hadde, so souden onse heren voirs. enen anderen in die stede settenu in allen manieren alse hoirv brieven spreken voirnoemd; ende alle stucken voirscreven sonder arghenlist.

Ende omme dat wi ons hier in verbonden hebben, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven tote Machlen des dinxendaghes voir sinte Lucas dach ewangelisten int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

 

w ¶ Hanc litteram posuit Gherardusx sub Enghelbartoy receptore Noirthollandiez.

[Dienstaantekening:]

Per dominum de Machlen, de Voirne, de Arcle et de Levedale.

a
Heneg. B.
b
Gher. BC.
c
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven C.
d
Zeell. C.
e
Arcle C.
f
Loth. B; Lott. C.
g
Lothringhe en van in de marge bijgeschreven BC.
h
Limburch C.
i
Heynn. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven
j
Holl. BC.
k
Zeel. B; Zeell. C.
l
hier ontbreekt wel het woord is B.
m
hier en hierna tekstverlies vanwege een groot gat in het perkament ten gevolge van muizenvraat C.
n
Broke C.
o
Henr. C.
p
Hoysdane C.
q
30 november.
r
Hoghestaten C.
s
of gecorrigeerd tot dante? B; dane te C.
t
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
u
lezing onduidelijk (het woord begint met st) B.
v
gecorrigeerd B.
w
hier vóór in de marge: Nota BC.
x
Gher'dus B; Ger'dus C.
y
Enghelb'to C.
z
Noirtholl. B; Northoll. C.
Oorkonder: Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, Jan heer van Arkel en Rogier van Leefdaal, ridders
Destinataris: hertog Jan III van Brabant en graaf Willem III