Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X033v_001_1 B CA_B_X040v_001_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [33]v, nr. [164] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 40v, nr. 169 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Lettere der porte van Middelburch.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 1.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar afschrift B.

¶ Wi scepene, borghermeestersb, raetsmanne ende alle de ghemeenec porte van Middelburchd orkonden ende maken cont alle den ghenen die desen brief sien jof hoeren sullen lesene dat wi ontfanghen hebben eenen hoeghen man, Janne ..grave van Henegouwenf, van Hollantg, van Zeelant ende heere van Vrieselanth, over onsen rechten lantsheere ende over onsen grave, ende wi hebben hem hulde ghesuoren, beede hem selven ende sinen ofcomelingheni voer ons selven ende voer onse ofcomelinghej, te helpen ende te sterkene met live ende met ghoede in allen haren rechte ghetrouwelike tieghensk elken man.

In orkonde van dese[n] sticken hebbe wi scepene, burghermeesters, raetsmanne ende alle die ghemeene porte van Middel[bur]chl desen brief beseghelt met onsen ghemeene seghele van der porte van Middelburchm. Dese brief was ghegheven in den jare ons Heeren alse men scrivetn M CC XCIX up sente Andries avonde.

a
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
b
s in tweede instantie toegevoegd A.
c
deghemeene A.
d
Middelb'ch B.
e
volgorde sullen sien of horen lesen B.
f
Heneg. A; Henegouw' B.
g
Holl. AB.
h
Vrieseland B.
i
nacomel. B.
j
nacomel. B.
k
jeghen, de j verbeterd uit t B.
l
Middelb'ch B.
m
Midd. B.
n
alse men scrivet ontbr. B.
Oorkonder: schepenen, burgemeesters, raden en gemene poort van Middelburg
Destinataris: graaf Jan II