Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X035v_017_1 B CA_B_X027v_017_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [35]v, nr. [180] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 27v, nr. 116 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Littera Frisonum quod dominus comes possit intrare Orientalem Frisiam quando vult.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 605; een Nederlandse vertaling ibid., p. 478.

Deze ongedateerde notitie is in A ingeschreven na het voorafgaande nr. CA 16 d.d. 1312 december 21, en voordat het gehele cartularium in 1316, na 4 mei, is gekopieerd in B. De tekst is mogelijk gebaseerd op een door de Oost-Friezen gestuurde brief, zoals het opschrift in B meedeelt. Voor de interpretatie van de in de tekst genoemde toponiemen (uitgezonderd Laca en Bona aqua) zie P. Noomen, 'Feit en fiksje yn midsieusk Fryslân', in: R.H. Bremmer, L.G. Jansma en P. Visser (red.), Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean on Philippus H. Breuker (Leeuwarden-Leiden 2001), p. 3-22, m.n. 9-10.

Vgl. nr. WI 528.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het (soms corrupte) afschrift B.

Ramenbranceb comment on doit entrer en Oestfriselantc.d

 

[e Q]uando [domi]nus comes vult pergere in Frisiam Orientalem, tunc prius faciet intimari per VI ebd[omedas. Et intrabit] per [a]qua[m] que vulgaliter dicitur Zuutmudef in Stauream; et ibidem dominus comes debet ostendere litteras suas patentes sigilla[tas sigillo domini re]gis Alemannie. Et dominus comes intrabit et d[abi]t universis b[o]nam et firmam pacem; et universi totius terre firmabunt [et tenebunt] dictam [pac]em. Et omnes qui tenebun[t] feod[ali]a a domino comite compar[e]bun[t co]ram eo r[ece]ptu[rum] ab ipso sua feod[ali]a, quemadmodum postul[at] ordo [iuris. Hiis peractis domi]nus c[ome]s deb[et] pergere de Stau[ria] in Kempenesse ad ter[ram] suam que Hofland nuncupatur; insuper per[get] de Kempenesse in [Aldenam, et de Aldenem in Voerenacker a]d Vir[ile]mg Vallem, et omnes comp[arebun]t coram eo ibidem. Tunc ipsi qua[tuor meliores et nobiliores levabunt eum de terra, et postea eum] in perp[etuum] pro suo domino observabunt. [Et] comes sedebit ibidem pro tribunali, iuste iud[ic]atu[rus de omnibus casibus, causis et forefactis actis infra terminum proxime tran]sactum secundum h s[en]tentiam suor[um] virorum. Et sic su[i] antecess[ores solebant dictam terram intrare et visitare, quemadmodum est pretactum. Et]iam si comes noluerit dictam terr[ami intrare sicut] scriptum [est], tunc pot[est pergere per Lacam et Bonam aquam usque Vroenacker, exepta una leuca.]

a
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
b
men onduidelijk A.
c
Oestfrisel. A.
d
opschrift ontbr. B.
e
hier B.
f
Suytmude B.
g
aldus B; wel te lezen als Viridem.
h
hier sciām, geëxpungeerd B.
i
ontbr. B.
Oorkonder: Oost-Friezen
Destinataris: graaf van Holland