Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X036r_019_1 CA_A_X036v_019_2 B CA_B_X026v_019_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [36]r-[36]v, nr. [182] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 26v, nr. 114 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Littera cum quibus Frisones faciunt procuratores legitimos.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 82, ad 1309 maart 24, naar 'Les Chartres des Comtes d'Holl. etc. van de L.K. pag. 144 versa et pag. 145'. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 70, nr. 171.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding.

De in onderstaande tekst gedeeltelijk geciteerde oorkonde (in de originele oorkonde was deze wel in zijn geheel geïnsereerd) betreft het in het register voorafgaande nr. CA 18; vgl. voorts nrs. CA 20 en 21.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het (hier en daar corrupte) afschrift B. Voorts zijn enkele varianten vermeld uit de editie in ChHZ, die deels naar andere bron is uitgegeven en die soms een betere lezing lijkt te geven.

b Universis presentes [litteras] inspecturis, nos scabini, Consilium et communitas communitatum de Dresterlantc, de Hout[wou]derambochtd, de Niu[wedorpe]e, de Langhedikef, de Thesseleg et de Wierin[g]herlanth i, salutem et rei geste noscere v[erit]atem. Noverint universitas vestra quod nos pro nobis omnibus et singulis nostros facimus, constituimus ac etiam ordinamus procurator[esj ve]ros et legitimos et nuncios speciales Hekbertumk rectorem ecclesie Sancti Nicholai in Win[ringia]l, Mentetumm d[e A]ntiquo aggeren, Folcardumo de Alta s[i]lvap, Iuvenemq Meumr de Horne, fratrem Godefridums de Vicon[ia], magistrum [Petrum de Fidemio, magistrum Iohannemt] d[e] Fl[orent]ia, canon[icum Sancti Gaugericiu] Camer[acensisv et Sancte Waldetrudisw Montensisx, et Iohannemy Witters et quilibet eorum in] solidum, [ita] quod non sit [meli]or condicio occupa[ntis et quod] unus inceper[itz alter possit prosequi et finire, ad presentandum qua]sdam litteras quarum [te]nor talis esta':

Nos scabini, Consilium et commun[ita]s comm[unitatum de Drechterlantb' c' etc., sicut] plane in preceden[te] pagina continetur,d' datum anno Domini millesimo e' CCC nono f' domini[ca in ramis Palmarum,]

reverendo in Christog' patri [ac] domino domino Guydonih', Dei gratia episcopo Traiectensii', et ad supplic[andum eidem ut omnia et j' singula] in litteris predictis contentak' confirmare benignius dignaretur, et ad obligandum nos omnes et singulos, [heredes et successores] nostros [in] omnibus que in [predicti]s litteris continentur; dantes et concedentes procuratoribus nostris predictis nostrisl' et [cuilibetm' eorundem gener]alem et [libera]m po[testatem] ac mandatum speciale omnia et singula supradicta ordinandi, faciendi et p[rocura]ndi, [ratum et grat]um habentes [et] h[abi]tur[i su]mus [quic]quid de premissis vel aliquo premissorum per procuratores nostros predictos vel aliquem [eorundem actum, factum] gestumque fuerit seu etiam ordinatum.

In qu[o]rum omnium et singulo[rum tes]timonium sigilla communitatum predictarum presenti[bus litteris du]ximus apponenda. Datum die lune pos[t domi]nicam in r[amis] Palmarum anno predicton'.

a
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
b
hier B.
c
Drechterlant B.
d
Houtwoud'ambocht B.
e
aldus ChHZ; Niedorpe B.
f
Langhedycke ChHZ.
g
Tessele B.
h
Wiringherlant B.
i
hier totaque communitas Westfrisia ChHZ.
j
volgorde prucuratores ordinamus B.
k
tweede e onduidelijk B.
l
aldus B; Wieringia ChHZ.
m
Wentetum B.
n
agg'e AB (de eerste g onduidelijk B.)
o
Volkardum B.
p
sylva ChHZ.
q
Junenem ChHZ.
r
Meū AB; Meo ChHZ.
s
Ghodefridum B.
t
Iohēm B; Ioannem ChHZ.
u
Gaug'ici B.
v
Camer. B.
w
Waldetrud. B.
x
Moncen. B.
y
Iohēm B; Ioannem ChHZ.
z
incepit ChHZ.
a'
volgorde est talis ChHZ.
b'
Dresterlant ChHZ.
c'
hier de Houtwouderambocht ChHZ.
d'
sicut plane ... continetur ontbr. ChHZ.
e'
hier drie doorgestreepte letters A.
f'
hier in B.
g'
Xpō A; Xo B.
h'
Guidoni ChHZ.
i'
Traiectn. AB.
j'
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
k'
lezing onzeker A; continentur B; contenta ChHZ.
l'
volgorde predictis nostris, gecorrigeerd met verwijzingstekens A.
m'
quilibet B.
n'
anno Domini millesimo trecentesimo nono i.p.v. anno predicto ChHZ.
Oorkonder: schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, Nieuwe-Niedorp, Langedijk, Texel en Wieringen en de hele gemeente van West-Friesland
Destinataris: graaf Willem III