Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X036v_020_1 B CA_B_X026v_020_1 CA_B_X027r_020_2

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [36]v, nr. [183] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 26v-27r, nr. 114b (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Littera procuratorum Frisonie.a

Editie/regest: Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 69, nr. 170.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding.

De in onderstaande tekst gedeeltelijk geciteerde oorkonde (in de originele oorkonde was deze wel in zijn geheel geïnsereerd) betreft het in het register voorafgaande nr. CA 18; vgl. voorts nrs. CA 19 en 21. Zie ook de oorkonde d.d. 1310 april 12 (Van Mieris, ChHZ II, p.81- 82, ad 1309 maart 23, naar 'Les Chartres des Comtes d'Holl. etc. van de L.K. pag. 146'), waarvan de inhoud vrijwel gelijk is aan de onderstaande, op de bevestiging door de Keulse aartsbisschop na.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het (hier en daar corrupte) afschrift B.

[b Un]iversis presentes litteras inspecturis, Guydoc Dei gratia Traiectensisd episcopus salutem et [rei] geste noscere veritatem. [Noveri]nt un[iver]si quod in nostra presentia per procuratores ydoneos cum speciali mandato et legittim[e] constitutos comparentes scab[ini], Consilium [et] communitas communitatum de Dresterlante, de Houtwouderambochtf, de Niuwedorpeg, de L[ang]hedi[ke, de] Thessel[e]h et de Wieringherl[ant]i et tota communitas Westfriziej nobis humiliter supplicarunt ut [littera]s quas nobilis et [illus]tris princeps dominus Guillelmusk, come[s] Haynoniel, Hollandiem, Zelandien ac dominus Frizieo, nepos noster dilectu[s, habet] ab eis confirma[re beni]gnius [d]ignar[emur] atque in [omnes et] singulos communitatump predictarum excommunicationis sententiam absque monitione [et cita]tione qualibet, si contra contenta in dict[is] litteris f[a]cerent vel venir[ent] ex nunc prout extunc proferamus, quarum litterarum tenor talis est:

Nos scabini, Consilium et q c[ommunitatum] de D[re]sterlantr, de [Hou]twouderambochts etc., sicut scribitur in pacinat preced[en]ti isto et eod[em] folio, dat[um] an[n]o Domini Mo CCC nono, dominica in ramis Palmarum.

Et nos Guydou, Dei gratia [Traie]ctensisv episcopus, suppli[cationi predicte ben]igni[us] inclinantes exnunc prout extunc, et extunc prout exnunc in omnes [et] singulos de communitatib[us supra]dictis qui contra [su]prascripta vel aliquod suprascriptorum fecerint vel venerint excommunicationis sententiam proferim[us] in hiis scriptis, [inter]dictum etiam in [to]ta terra Westfriziew statim quod [contra] supradicta vel [aliquo]d supradictorum fecerint ex nunc pr[ou]t ext[unc] ponimus, mand[antes sub] pena excommunicationis quamx in rebelles proferimus in hiis scriptis omnibus presbiteris et capell[ani]s in dyocesi Traiectensiy constitutis, [a]d quos presentes littere per[v]enerint, ut absque alterius expectatione mandati [sta]tim quod eis constabitz om[nes] et singulos communit[atum] predictarum contra comitem Haynoniea', Hollandieb', Zelandiec' ac dominum Frizi[ed' feci]sse vel comm]isiss[e] in articulis supradictis vel in aliquo suprad[ictorum exc]ommunicatos candelis accensis et camp[ani]s pul[s]atis publice denuncient.

Et nos Henric[use', Dei gratia] sancte Coloniensisf' ecclesie archiepiscopus ac sacri imperii per Ytaliam archicancellarius, omnia et singula suprascripta confirmamus, approbamus et au[ctoritate] meth[r]opolitana ratificamus. In quorum t[es]timonium omnium et mu[n]imen sigillum nostrum presentib[us litter]is duximus [a]pp[onendum. Dat]um ut [s]upra anno Domini Mo CCC nono, dominica in ramis Palmarum.

Et nos Gu[ydog', Traiec]tensish' episcopus predictus, in testi[monium] veritatis una cum sigillo patris et domini domini Henricii', Dei gratia archiepiscopi [Coloniensisj' predictis], presentes l[itte]ras f[e]cimus nostri sigillik' munimen roborari. Datum anno et die [predictis].

a
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
b
hier B.
c
Ghuydo B.
d
Traiecten. A; Traiectn. B.
e
Drechterlant B.
f
Houtwoud'ambocht B.
g
Niedorpe B.
h
Chessele B.
i
Wiringh'lant B.
j
Westfrisie B.
k
Guill's A; Will's B.
l
Hayn. A; Hann. B.
m
Holland. AB.
n
Zeland. AB.
o
F'sie B.
p
comitatum B.
q
hier ontbr. communitas AB.
r
Drecht'lant B.
s
Houtwoud' B.
t
pagina B.
u
Ghuydo B.
v
[...]ctn. A; Traiectn. B.
w
Westfrisie B.
x
qua B.
y
Traiecten. A; Traiectn. B.
z
constabat B.
a'
Hayn. A; Hann'oie B.
b'
Holl. AB.
c'
Zeland. A; Zeel. B.
d'
Frise B.
e'
Henr. B.
f'
Colonien. A; Colon. B.
g'
Ghuydo B.
h'
[...]ten. A; Traiectn. B.
i'
H. AB.
j'
Colon. B.
k'
nostri sigilli ontbr. B.
Oorkonder: Gwijde bisschop van Utrecht
Destinataris: schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, Nieuwe-Niedorp, Langedijk, Texel en Wieringen en de hele gemeente van West-Friesland