Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X041r_043_1 B CA_B_X019r_043_1 CA_B_X019v_043_2

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [41]r, nr. [194] (primaire registratie).

Een kruis tussen het opschrift en de tekst.

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 19r-19v, nr. 87 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 64.

Zie de opmerking bij nr. CA 36.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het afschrift B.

¶ Cest li procuration quea mesiresb Florens Berthausc d a mis et estauli comme sen procureur monsigneur Jehan de Berlare pour la[c]at de le ville de Malines et por aemplir et parfaire a monsigneur le conte les besoingnes dou dit achat.

 

e Allen den ghoenen die desen lettren f zullen zien jof horen lesen, Florensg Barthouth salut ende kennesse der ware[i]t. Wi maken ju cont dat wi eenen edelen man, onsen lieven neve haren Jannei Barthoutj, here van Helmont, bevolenk hebben ende macht hebben ghegheven van onsen w[e]ghen ende onsen procurere ghemaect, ende gheset hebben van onsen weghen ende in onse name zulke lettren van der borghtucht te ontfaenne alse ons een hoegh machtich prince, onse lieve here here Willeml, grave van Henegouwenm, van Hollantn etc., gheven zoude van sulken cope als hi jeghens ons ghecoft heift alse van de[r s]tede va[n] Mec[h]ele[n]o, Neckerspoelep, Nuwelandq, Heyde, Musene, Havere, Ho[m]beker, Leest ende Heffene ende al datter toe behoe[r]t, alse de lettre van den coepe claerlike hout, welke lettre die haer Jan vorseit van onsen weghen tonsen behouf ende in onse name van onsen here den grave vornomts ontfanghent heift, daer wi ons wel af ghepaiet houden, in al der u manieren ofv wi se zelve ontfanghen hadden. Ende hebben hem ende machtich w ons zeghelds ende dien ghelevert, ende willen dat haer Jan vorseit van onsen weghen hem ende i[n] onse name met onsen here den grave vorseit over een draghenx machy van allen dien dat behoert van onsen weghen te doene ende te beseglen, alse van den coepe van den goede vorseit; ende z wat here Jan vorseit met onsen here den g[ra]ve v[or]nomt over een draghet ende beseghelt met onsen zegle vorseit, dat zullen wi v[a]ste ende ghestaden houden voer ons, onse erfnamen ende nacomelinghen tote eweliken daghen, ghelike j[o]f wijt zelve ghedaen hadden.

Ende om[m]e dat wi [al]le zaken voerscreven vaste willen houden, zeker ende ghestade voer ons, onse erfnamen ende nacomelinghen, [s]oe h[e]b [wi dese letter]e beseglet met onsen zeghele uthanghendea'. Ghedaen ende ghegheven d[es] d[on]reda[ghes] na Beloken Paes[ken] int [jaer on]s Heren M CCC ende zestiene.

a
ontbr. B.
b
me sires A; indien nodig zijn woordscheidingen en aaneenschrijvingen hierna stilzwijgend genormaliseerd.
c
B'thaus B.
d
hier breekt het opschrift af B.
e
in de marge een aanvangsteken A;B.
f
hier en in de volgende regel om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
g
Flor. B.
h
B'thout B.
i
Jan B.
j
B'thout B.
k
beloven B.
l
Will. B.
m
Heneg. B.
n
van Hollant ontbr. B.
o
Machelen B.
p
Neckerspole B.
q
Niwelant B.
r
Lombeke B.
s
ontbr.  B.
t
tontfanghen B.
u
hier zeker, doorgestreept A.
v
als B.
w
hier ghemaect B.
x
ghedraghen B.
y
ontbr. B.
z
hier die B.
a'
volgorde uythanghende met onsen zeghele B.
Oorkonder: Floris Berthout
Destinataris: heer Jan Berthout van Berlaar, heer van Helmond