Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X041v_045_1 B CA_B_X019v_045_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [41]v, nr. [196] (primaire registratie).

Een kruis tussen het opschrift en de tekst.

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 19v, nr. 89 (1316 kort na augustus 22, naar A).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding.

Zie de opmerking bij nr. CA 36.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het afschrift B.

Cest li transcis dunea lettre queb mesiresc Florensd Berthause mande a chiaus de Malines f quil obeissent au conte de Haynau et de Hollandeg et a ses hoyrs a tous jo[ur]s comme a lor droit signeur.

 

h Wi Florens Berthouti allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen, ende namelike den commungnemeisters, scepenen ende ghesuoren Raet ende al d[e]r ghemeente van der stat van Machel[e]n, salut ende kennessen der wareit. [Wi] d[oen]n u allen ende yeghenlijke te weten dat wi vercoft hebbe[n] eenen hoeghen machtighen princen, ons[e]n lieven here heren Willaemj, grave van Henegouwenk, van Hollandl etc., alle dat gherechte, heersceipe ende goed dat ons verstaerf [o]f toe commen [mo]chte in enigher man[ieren] van der doed Gillism Barthoutn ons liefs neven, dats te wetene binnen Machelen, Neckerspoel[e]o, Nuwel[a]ntp, Heyde, Musene, Havere, Hombeke, Leestq ende Heffene ende al dat daer toe beho[er]t, te houdener ende [te] b[e]sitten hem, zinen erfnamen ende nacomelinghen tot eweliken daghen, of den ghoenen [di]en hijt beveil[t] of d[e]s machtich maket van zinen weghen; waer bi dat wi allen den ghenen die te Machel[en] behoren, ghelik[e] dat v[o]erscreven is, ombieden ende ghebieden dat si onsen here den grave voer[n]omt, zin[en] e[r]fnam[en] ende na[c]omelin[g]hen in allen diens rechte ende goede dat ons toe behoe[r]de jof behoren [mochte] houd[en ende] kennen [t]ot[e] eweliken daghen, want hi ons in den voerseiden coep also vele ghedaen heift dat w[ijt] hem, zin[en] erfnamen ende nacomelinghen voer ons, onsen erfnamen ende na[co]melingh[e]n ontrum[ett heb]ben [en]de ontrumen. Ende begheren ende willen dat ghi van nu voerdwaert hem, zinen erfnamen ende nacomelinghen doet al dat gh[i] ons sculdich waerd te doene als uwen rechten here.

Ende [om] dat wi willen dat alle dese dinghen ewelike vaste worde ghehouden, zeker end[e] ghestade vo[er on]s, onse erfnamen ende nacomelinghen, zo hebben wi dese lettre bezeglet met onsen zegle ute han[ghende. Ghe]gheven ende ghedaen [o]p den tiende dach van marte int jaer ons Heren M CCC ende vijftiene.

a
une i.p.v. li trancris dune B.
b
ontbr. B.
c
me sires A; indien nodig zijn woordscheidingen en -aaneenschijvingen stilzwijgend genormaliseerd.
d
Flor. B.
e
ontbr. B.
f
het vervolg van het opschrift ontbr. B.
g
Holl. A.
h
hier B.
i
B'thout B.
j
Will'e B.
k
Heneg. B.
l
Holl. AB.
m
Gillijs B.
n
B'thouts B.
o
Neckerspole B.
p
Nieweland B.
q
Leeste B.
r
behoudene B.
s
den B.
t
hier en in de volgende twee regels om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: Floris Berthout
Destinataris: graaf Willem III