Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X004v_013_1 DE_G_X005r_013_2 DE_G_X005v_013_3

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 4v-5v, nr. 14 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Campen, Deventera, Zwol etc.

Editie/regest: Van Mieris ChHZ II, p. 5, ad 'Den 6. January 1299. en 1300.' (zonder de gevidimeerde oorkonde; Latijnse versie). – OSU V, p. 427-428, nr. 2945 (Latijnse versie). – OHZ III, p. 872-877, nr., 1754 (de gevidimeerde oorkonde, Latijnse versie en Nederlandse vertaling).

Bij de bovenstaande datering is zeker gebruik gemaakt van de paasstijl. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. UT 3, de originele Latijnse tekst van deze oorkonde. – Vergelijking van onderstaande tekst met dat Latijnse origineel leert dat in het deel na de geïnsereerde oorkonde van Floris V, waar de zin niet goed loopt, een passage ontbreekt: in de Latijnse tekst staat dat na het woord confirmeren nog de mededeling dat de oorkonde zich speciaal richt tot de grafelijke tolgaarders, dat die de burgers van Kampen geen hogere tol zouden opleggen dan uit hun privilege blijkt en dan dezen gewoon waren te betalen in de tijd van graaf Floris: ... precipiendo omnibus nostris theolonariis, ut ab oppidanis dicti oppidi de Campen maiora thelonia non exigant quam forma eorum privilegii demonstrat, et quam tempore dicti Florentii comitis, consanguinei dilecti, solvere consueverunt. – Ook in de datumregel lijkt wat tekst weggevallen, namelijk de vertaling van de woorden Datum apud Dordrecht.

Jan grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vriesland, allen den ghenen die dit jeghenwoirdiche scrift zullen zien saluyt ende kennes der waerheyt. Want Florens, onse lieve neve, bi wilen grave van Hollande, van Zeelandf ende here van Vriesland, der stede van Campeng ende anderen steden, die hier nabescreven sijn, ene vrihede ghaf, die hier na bescreven es, met sinen zeghele bezeghelt ende met anderen zeghelen, beede riders ende knapen ende onser steden bezeghelte, wilc tenor van der letter aldus es:

(Volgt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18, ed. OHZ III nr. 1754.)

Ende wi Jan voirs., an wien die voirs. gravescippe met allen rechte comen es, die voirseyde vriheyde also als si voirscreven der stede van Campen voir ons ende voir onse nacomelinghe confirmeren h tsgraven Florens tiden des graven van Hollandi, ons liefs neven. Ende dese confirmacie van deser vrihede zal ghedure tot drien maenden na onsen weder roepene.

In orkonde van desen brieve bezeghelt met onsen zeghele j in den jare ons Heren M CC neghene ende neghentich des anders daghes na Dertiendaghe.

a
Devent' B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Zeel. B.
e
Holl. B.
f
Zeel. B.
g
Scampen B.
h
blijkens het Latijnse origineel ontbreekt hier enige tekst B; zie de kopnoot.
i
Holl. B.
j
blijkens het Latijnse origineel ontbreekt hier enige tekst B; zie de kopnoot.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: burgers en kooplieden van Kampen