Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X006v_022_1 DE_G_X007r_022_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 6v-7r, nr. 23 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Die here van Monjoye ende van Valkenborch.

Vgl. nrs. DE 32 en 33; zie voorts nr. GE 9.

Wi Reynout here van Monjoie ende van Valkenburgh doen cont allen dien ghenen die dese letteren zullen zien ende horen lesen dat wi ghezekert ende gheloeft hebben met onsen vrien wille ende op onse trouwe ende eere enen hoghen endea eenen edelen prinche Janne, bider ghenade Gods hertoghe van Lotrike, van Brabant ende van Lemburgh, wederb in teccomen in zine burgh van Genapie alse een ghevanghen man in sente Pieters daghe dat oenst in gaetd naest toe coemende ofte eer, ist dat wi willen ende coemen moeten, ende daer bliven; ende waer dat zake dat wi niet en quamen als hier voersproken es noch daer en bleven dat wi ghespannen waren ochte men ons spannen woude, soe waren wi ende souden sijn trouweloes ende ereloes ende verreict van onser eeren. Ende daer toe hebben wi ons verwilcoert ende verbonden met wille ende consente vrouwen Marien ons wijf ende Walraven ons ouste zone: waer dat sake dat wi niet in en quamen alse hier vorsproken es, dat wie verboert hebben ende verloren emmermeer aldat goed dat wi hebben binnen Brabant, so waer dat gheleghen es, zie te Machelen ofte elwaer, ende dat oec met wille ende consente der heren daer tgoed of roerd; ende dat sal dief hertoghe behouden alse sijn wittelike erve. Voert so hebben gheloeft voer ons edele heren ende machtighe haer Adolph g biscop van Ludeke, her Willaemh grave van Heynnegouweni, van Hollandj, van Zieland ende here van Vriesland, ende her Reynoud ouste sone des graven van Ghelre, alse borghen ende zake woudighen dien voerghenoemden hertoghen van Brabant voer twintich dusent pont suarter Tornoysek, in maniren: waer dat zake dat wi niet in en quamen ghelike dat voer ghesproken es, dat l si sullen in varen ter maninghe tshertoghenm ofte zijnre zekere boden te Lovene; ofte wilc van him daer n zelve niet legghen en wille, die zel vier riddren legghen voer him te Lovene binneno leestene, ende daer te legghene ghelike dat men te leistene pleghet, tote die male dat dien hertoghe es ghenoech ghedaen van dier summen van twintich dusent pont voerscreven. Ende alle dese dinc hebben wi gheloeft ende gheloven vol doen in goeden trouwen, zonder arghelist, ende oec in deser maniren: so wanneer dat wi weder te Genapie in comen zullen zien ende daer ghespannen van tsertoghen weghen ofte men ons spannen wil, so zullen wi ende alle onse borghe quite zijn van allen gheloeften ende voerwaerden die hier voerghesproken ende in desen brieve ghescreven zijn, sonder alrahande arghelist.

Ende dat dit vaste ende ghestadich zie, zo hebben wi desen brief met onsen zegehle bezeghelt ende doen bezeghelen met zeghelen vrouwe Marien ons wijfs ende Walraven ons soens; ende bidden onsen voersprokene heren haren Adolphe bisscop van Ludeke, heren Willaem grave van Hollandp ende heren Reynoude van Ghelre dat siq him voer ons verbinden alst voer ghesproken es, ende bezeghelen met ons desen brief. Ende wi Adolph bisscop, Willaemr grave van Hollands, van Heynnegouwent, ende Reynoud van Ghelre bekennen dat wi omme onsen lieven neve dien here van Valkenburgh hebben ons verbonden jeghens onsen lieven neve dien hertoghe van Brabant in alre manieren dat hier voer ghescreven es, ende gheloven dat te houdene ende te voldoen in goeden trouwen, sonder arghelist, want zi over mids ons ende voer ons ghesciet sijn. Ende wi Marie vrouwe van Monyoie ende van Valkenburgh ende Walraven voer ghenoemt bekennen dat dat met onsen wille ende consente es dat onse lieve here van Valkenburgh, onse man ende vader, heeft verwilcoert alzulc goed als hier houdende es binnen Brabant, waer dat gheleghen es, alst voer es ghescreven, ende gheloven met onsen trouwen daer jeghen niet te comene in gheereande manieren. Ende wi Walraven voerghesproken bekennen oec dat wi ghezekerdu hebben dat onse here onse vader weder inne comen sal te Ghenapie als voersproken es, ende hebben desen brief oec bezegheltv met onsen zeghele. Die ghegheven tote Lovele des vriedaghes voer sente Martijns dach in dien winter int jaer ons Heren Mo CCCo ende vive ende twintich.

a
boven de regel toegevoegd B.
b
r bovengeschreven B.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
1 augustus.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
hier bisscop, doorgestreept B.
h
Will. B.
i
Heynn. B.
j
Holl. B.
k
Torn. B.
l
hier wi, doorgestreept en geëxpungeerd B.
m
sthertoghen B.
n
hier zell, doorgestreept B.
o
Lovene binnen in de marge toegevoegd B.
p
Holl. B.
q
verbeterd uit wi B.
r
Will. B.
s
Holl. B.
t
Heynn. B.
u
gh onduidelijk, verbeterd uit b B.
v
bezeghet B.
Oorkonder: Reinoud heer van Montjoie en Valkenburg
Destinataris: hertog Jan III van Brabant