Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X009r_037_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 9r, nr. 37 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Her Goeswijn voirscrevena.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. DE 35 en GE 33.

Enen hoghenb prinche ende enen moghenden, onsen liven here heren Willamec grave van Heynnegouwend etc., maken u kont Jan van Valkenborgh, here van Bornen ende van Harpen, ende Arnout here van Steyne, ridderen, ende doen u te weten over waer dat her Goswijn van Nijthusen, ridder, legghende hevet in vrien erve tote Armond in onsen gherechte van Bernene jeghensf LV boenre lands luttel min jof meer, daer elc boenre weerdich es te coepen jeghensg twintich sollidosh grote, de sijn vri eyghijn sijn ende van ghenen here noch van niement beslet ende daer niement op te segghen heeft, ende die hi u vriliken up draghet; ende des ghelike heeft hi legghende te Steyne XII boenre lands in onsen gherechte dies heren van Steyne in vrien erve, daer elc boenre ofi waerd es in coepe jeghens XX sollidosj grote, die sijn vri eyghijn sijn ende ombeslet sijn van enighen here jof van ieman ende daer niemen toe te segghen en heeft. Ende dit land ghelt jaerlixk te renten XIIII mudde rogghen ende vijftien groten Tornoysel sjaers ende XVI cormede.

Ende want hi u al dit voers. land vriliken up ghedraghen heeft in alle dien rechte dat hiet houd voer ons ende voer die scepene daer tland leghet, in alre manieren alst land recht ghedraghet ten steden daer tland gheleghen es, so hebben wi desen brief mit heren Goswijns voers. open bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven te Borne des sonnendaghes na Dertijndach int jaer ons Heren Mo CCCo XXXVIo.

 

Hec littera est sub Enghelbertom.

a
nl. Gozewijn van Neidhausen, genoemd in het opschrif boven nr. DE 35 B.
b
vóór de h een geradeerde g B.
c
Will. B.
d
Heynn. B.
e
Bernē B.
f
de eind-s bovengeschreven B.
g
de eind-s bovengeschreven B.
h
soll. B.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
soll. B.
k
x gecorrigeerd B.
l
Tor. B.
m
Enghelb'to B.
Oorkonder: Jan van Valkenburg heer van Born en van Herpen en Arnoud heer van Stein, ridders
Destinataris: graaf Willem III