Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X016r_092_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 16r, nr. 93 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Noch vanden selven.a

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi gheloven allen dien ghenen die hier na ghescreven staen, het zie die van Zierixec jof van elwaer, waer dat zake dat hore scepe die zi des heren luden van Mortemeer verhuert hebben verloeren woirden bi dien here van Mortemeer jof bi zinen luden, jof dat si hem die van Engheland namen in heren reyse van Mortemeer teser tijd, so souden wi elken man zijn scip ghelden also groet alst gheprijst ware ende hier na ghescreven staet: int eerste Willaems hulc van Scouden ende zire ghesellen twie ende dertich pont grote, Willaem Henrix zoen hulc ende zire ghezellen XX pond grote, Cele Jaken zoens hulc ende zire ghesellen XVI pont grote, Hanne Allaerds zoens hulc ende zire ghesellen XII pont grote, Simon Alheyts hulc ende zire ghezellen X pont grote, Pieter Clais zoens hulc ende ziere ghesellen X pont grote, Clawaert Hadden zoens hulc ende zire ghezellen VII grote, Jans Hoemoets hulc ende zire ghesellen VII pont grote, Willaems Honts harinc scip XII lb. grote, item dien zelve een ander harinc scip VII pont grote, Arnout Willeboeien zoens harinc scip VII pont grote, item dien zelven een ander harinc scip V½ pont grote, Werenbouts harinc scip dies linemakers VII pont grote, item dien zelven Werenbout een ander harinc scip VII pont grote, Lem Iden zoen een harinc scip XII pont grote, item dien zelven een ander harinc scip VII pont grote, Symon Alheyde harinc scip VII pont ende tien scellinghe grote, Coddenaren d harinc scip VII pont grote, Jan Hoemoets harinc scip VI pont grote, Clais Colijn Aernouts zoens harinc scip IX pont grote, Pieter Aernouts zoens harinc scip VII pont grote, Lievien Batten zoens harinc scip IX pont grote, Clais Ymmezoeten zoens harinc scip VII pont ende tien scellinghe grote, Clais Ghilijs zoens harinc scip VI pont ende tien scellinghe grote, Jacob Naudelighen harinc scip V pont grote, Dieric Mannekijns zoens harinc scip IIII pont grote, Ghilijs harinc scip vanden Sande V pont grote, Willaeme Zelverbuchs harinc scip ende ziere ghezellen VII pont grote, ende Boudijn Jan soens harinc scip ende sire ghesellen IX pont grote; ende elc scip vorscreven is ghepriset met sinen ghewande. Mar woirden dese vorscrevenen scepe verloren bi winde jof bi weder, bi zie jof bi zande jof bi faute van ghewande jof bi onbehendighen scip luden jof bi der scip lude versumenesse, zo ne zouden wise niet ghelden; ende alle stucken vorscreven zonder arghenlist.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtf des wonsdaghes na sente Jans dach uut gaende oiste int jaer ons Heren dusent driehondert ende zes endetwintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
nl. van scepen; zie het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 91 B.
b
Heynn. B.
c
Zier. B.
d
hier twie, doorgestreept B.
e
Will. B.
f
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: een aantal met name genoemde personen uit Zierikzee en elders