Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X016r_094_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 16r, nr. 95 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Noch vanden selven.a

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken kond dat wi gheloven onsen goeden luden ute Noirt Beveland die hier na ghescreven staen, waer dat zake dat zi hoir scepe die zi dies heren lude van Mortemeer verhuert hebben verloren bi dien here van Mortemeerc jof bi zinen luden, jof dat se hem die van Enghelant namen in sheren reyse van Mortemeer op dese tijd, so zouden wi elken man zijn scip ghelden also groet alst gheprijst ware ende hier na ghescreven staet: int eerste Hughe Lenen scip van Catche XII lb. grote, Hanne Kost scip XIII pont grote, Lem Berem scip X pont grote, Hughe Clais zoens scip X pont grote, Clais Hannen zoens scip X pont grote, Clais Pietersd zoen scip VIII pont grote, Bethe Hughen zoen VIII pont grote ende Lem Philips zoens scip IX pont grote; item in Cortekene Boudijn Boudijns zoen scip XII pont grote, Jacob Mulaerds scip X pont grote, Hanne Allerds zoens scip X pont grote ende pieter Willaems zoens scip VI pont grote; item in dien Vliete Heynne Jacobs zoens scip IX pont grote. Mar woirden dese voirscrevenen scepe verloren bi winde jof bi weder, bi zie jof bi zande jof bi faute van ghewande jof bi onbehendighen scipluden jof bider sciplude versumenesse, zo ne zoude wise niet ghelden; ende alle stucken voirscreven zonder arghenlist.

In orkonde etc. Ghegheven te Dordrechte op onser Vrouwen dach in septembre int jaer ons Heren M° CCC° XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
nl. van scepen; zie het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 91 B.
b
Heynn. B.
c
de laatste letter gecorrigeerd B.
d
Piet' B.
e
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: aantal met name genoemde personen van Noord-Beveland