Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X016v_098_1 DE_G_X017r_098_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 16v-17r, nr. 99 (na 1326 sept. 12-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Noch vanden selven.a

Het begin van de tekst werd na 1326 en wrs. vóór 14 maart 1336 geschreven door hand 3R, waarna hand 3D het werk voltooide in de periode tussen wrs. 14 maart 1336 en ca. maart 1340 (zie voetnoot f).

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cont etc. dat wi gheloven dien ghenen die hier na ghescreven staen, waer dat zake dat hoire scepe die zi dies heren luden van Mortemeer verhuert hebben verloren woirden bi dien here van Mortemeer jof bi zine luden, jof dat si hemc die van Engheland namen in des sheren reyse van Mortemeer teser tijd, zo zouden wi elken man zijn zcip ghelden also groet alse si gheprijst waren ende hier na ghescreven staet: in dien eersten Heyne Bot scip dat Pelegrijn hiet IX pont groete, item Heyne Bot scip dat Jonnetted hiet IIII½ pont grote, item Alebaerns scip VII½ pont grote, item Andries van Mallant scip VII½ pont grote, item Dideric Harince Harst scip VI lb. grote, item Heyne Doedijns soens scip X lb. grote, f item Pieter Bloc scip VI lb. grote, item Jacob van Zuindrechtg scip VII lb. grote, Bette Stuuc scip V lb. grote, Coppaird heren Wouters sone sijn scip VII½ lb. grote, item Diddekijn Michiels sone sijn scip X lb. grote, Lems scip van der Sluus XX lb. grote; mar worden dese voirscreven scepe verloren bi winde jof bi weder, bi zee jof bi zande jof bi faute van ghewande jof bi ombehendighen scipluden jof bi der sciplude versumenesse, soe en souden wise niet ghelden. Ende alle stucken voirscreven sonder arghen list.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechth des vridaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren M° CCC° ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
nl. over schepen gedaen aan Roger Mortimer; zie het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 95 B.
b
Heynn. B.
c
m gecorrigeerd B.
d
of mogelijk Jonnecte B.
e
over een uitgeveegs woord, de laatste letter hoorde mogelijk daar nog bij B.
f
het vervolg door hand 3D B.
g
Zuindr. B.
h
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: een aantal met name genoemde scheepseigenaren