Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X001r_003_1 C FR_K_X001r_003_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 1r, nr. 3 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Tclooster van Hemelem in Oostvriesland.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 1r, nr. 3 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 187-188.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieven vreent heren Niclaysd, proest van den cloestre van Hemleme in Oestvriesland, die houder es van desen brieve, macht ghegheven hebben ende gheven te rechtene over sine monike die wonen in sinen hove in Westvriesland in der baellienscapf van Medenblekeg, in alsulker manieren alse hier na ghescreven staet, dat es te wetene dat haer Niclaish proest voers. sal twiewarven comen des jaers in West Vrieslandi in sinen hove omme sine monike te corrigierene, dat sal wesen te Pinxteren ende tote Bamissej, ende alle die ghene die hem te beclaghene hebben van sine moniken van scouden jof van anderen zaken, die zullen voer den proest comen ende sullen hem toghen hore lettere, ende hi sal hem al recht ende alk bescheyt doen bi rade van onsen baeliu van Medenblekel; ende willen dat die moneken van allen den hoven van Hemlem in West Vrieslandm niement onderhorich sien dan horen proest voers., want hise in sine beschermenesse heeft, behouden onser heerlicheit. Ende ware iemende van den moneken voernoemt die den proest voers. niet obedientn ende hoerzamicho wesen woude, so onbieden wi onsen baeliu van Medenblikep die nu is jof hier na wesen sal, ende den goeden luden van der baeliuscap, dat si heren Niclaisq proest voers. ghehulpich sijn die moneken te bedwingener ende te corregierene, ende hem in sine rechte vorderlich ende ghehulpich sijn, jof hijs te doene heeft. Dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zegheles. Ghegheven te Haerlemt des donresdaghes na sinte Baven daghe int jaer ons Heren M CCC ende XVII.

a
Will. BC.
b
..grave C.
c
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
d
N verbeterd uit st B.
e
Hemlē, in de letters em gecorrigeerd C.
f
bailiuscip C.
g
Medenblic C.
h
Niclays C.
i
Westvriesland C.
j
1 oktober.
k
bovengeschreven C.
l
Medenblic C.
m
Westvriesland C.
n
n zo te zien verbeterd uit r B.
o
i uit e B.
p
Meden | blic C.
q
Niclays C.
r
beduinghene BC.
s
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
t
Hairlem C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Nicolaas, proost van het klooster Mariendal te Hemelum