Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X001r_004_1 FR_G_X001v_004_2 FR_G_X002r_004_3 C FR_K_X001r_004_1 FR_K_X001v_004_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 1r-2r, nr. 4 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een seggen tvusschen den Oostvriesen ende der stadt van Campen etc.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 1r-1v, nr. 4 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Seggen tusschen den Oestvriesen ende dien van Campen.

In de marge een kruisje bij de eerste passage over de Engelse valuta (die passages ook onderstreept).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 188-189

De verlangde bevestigingsoorkonden van de Friezen en van Kampen volgen in het register direct na deze tekst (nrs. FR 5 en FR 6).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaem gravea van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen dat wi een segghen in die hant hadden alse tusschen den goeden luden van Oestvriesland an die ene zide ende den goeden luden van Campen an die ander zide, alse van alre twie ende van alre warringhe die si onderlinghe hebben ghehadt tot op den dach van huden, daer wi onse segghen of hebben gheseyt, ende segghen in deser manieren.

In den eersten es onse segghen dat si goede vriende wesen zullen an beyden siden, ende alle doden ende alle roef ende alle scaden, in welker manieren dat si ghesciet sien an beyden siden van anebeghinne des kijfs ende des orloghes toten daghe van huden, dien segghen wi quite.

Voirt es onse segghen dat die goede lude van Oestvriesland die ghisel ende die pande weder gheven sullen ende quite scelden sonder merren den borghen van Staveren die si van him hebben; ende waren enighe ghevanghene an beyden siden, die segghen wi quite.

Voirt es onse segghen dat die goede lude van der stat van Campen gheven sullen den goeden luden van Oestvriesland hondert lb. ende XII lb. groter Tornoisd, die ene helfte te betaelne van den voerghenoemden ghelde binnen XIIII daghen na Kersdaghe die naest toe comt, ende die ander helfte van desen voerghenoemden ghelde te betalene f XIIII daghe na den sonnendaghe alse men singhet Invocavitg in der vasten.

Voirt op dat dese soene de vaster ende ghestadigherh blive ewelike, so segghen wi noch dat die goede lude van der stat van Campen tote deser somme voerghenoemd gheven zullen den goeden luden van Oestvriesland zesse hondert maerc Enghelschei, die maerc gherekent bi tien scellinghe Enghelsche van Enghelant, ende dit ghelt te betaelne die ene helfte binnen viertiendaghe na sinte Wouburghen daghej die men hiet meye daghe die naest toe coemt, ende die ander helfte te betalen binnen XIIII daghen na sinte Jans daghe te midden zomerk die naest toe comt. Ende dese hondert marc voernoemt sullen ontfaen die abbet van Lidlem, die commandoer van Snaken ende die prior van Florecamp metten griexmannen, ende delen dit ghelt voerghenoemt onder den ghenen die den scade meest ghenomen hebben, ende bi enen man die l wire toe setten. Ende dit voerghenoemde ghelt salmen betalen tote Medenblic te elken termine voerghenoemt, het en ware dat hem noet van weder jof van hyse bename, sonder arghenlist; ende wi nemense an beiden siden op onse gheleide tote dien voerghenoemden daghen hor lijf ende hor goet daer te commene ende te bliven ende dane te vaerne.

Voirt so is onse segghen dat die goede luden van der stat van Campen gheven sullen onsen porters van Stavrenm, die si te borghe gheset hadden voer die C XII lb. groter Tornoisn, twee hondert marc coninx Enghels, die marc gherekent bi tien scellinghen Enghels van Engheland, voer hore scade die si ghenomen hebben in der borchtocht voer die van Campen. Ende dit ghelt salmen betalen die ene helfte binnen XIIII daghen na Paesdaghe die naest toe comto, ende die ander helfte salmen betalen binnen XIIII daghen na onser Vrouwen daghe te midden oechtep die daer naest comt; ende dit ghelt salmen betalen te Medenblic, ende dat sal die bisscop van Zuden ende Jan van Baerghen deelen onder die borghen van Staverenq die die van Campen gheset hadden, na dien dat si dien scade vinden. Ende voert so willen wi dat die viere borghe van Staveren borghen bliven toter tijt toe dat dese C ende XII lb. grote betaelt sijn alst voerscreven es; ende als si betaelt sijn, so segghen wi die vier borghen vri ende quite van alre borchtoch daerse die van Campen voer gheset hadden.

Ende hier bi so segghen wi ene stade soene ende ene vaste, ewelike ende emmermeer te duren tuischen al desen partien voerghenoemt ende hore helpers, op ene pene van dusent marc ghewechtichs gouds. Ende welke partie dese voerghenoemde soene brake, die soude ghelden die pene voers. van dusend marken gouds, die ene helfte ons ende onse nacomelinghe, ende die ander helfte den ghenen daer mense op brake; ende dat soude staen tote onser provinghe ende tonser nacomelinghen.

Ende waer dat zake dat hier enich pointe an ghebrake jofte vergheten ware, dat houden wi tot onsen verclaersen ende tonsen verbeteren.

Voirt so hebben ons gheloeft die prelaten ende die griexmans van Oesterlandr te brenghen ten eersten daghe alsmen dit ghelt betaelts te Medemblect brieve die houden sullen stadichheyt ende verbint van deser soene van pointe te pointe als hier voerscreven staet, wel bezeghelt uyt hanghende metter prelaten zeghelen van Vriesland ende metten griecmans ende met des meens lands zeghele van Westergo ende metten zeghelen der poerte van Staveren, van Harlinghen, van Snaken ende van der Yilse. Ende al des ghelike van allen pointen sullen bringhen die goede luden van der stat van Campen brieve bezeghelt met horer stede zeghel toten selven daghe ende toter selver stede alst voerscreven es.

Ende omme dat wi willen dat dit segghen ende dese soene ewelike vaste blive ende ombreckelic, so hebben wi dit segghen ende dese soene bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghegheven teu Harlaemv in sinte Victoersw avende int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene.

a
..grave C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
Torn. BC.
e
aan de n de aanzet van een derde stok B.
f
hier binnen C.
g
die zondag valt in 1318 op 12 maart.
h
in ig gecorrigeerd B.
i
Inghelsche C.
j
1 mei.
k
24 juni.
l
hier die herhaald B.
m
Staveren C.
n
Torn. BC.
o
23 april 1318.
p
15 augustus.
q
Stavren met het afkortingsteken voor er bovengeschreven en de r geëxpungeerd B.
r
wel te lezen als Oestvriesland, zoals in de bevestiging van deze zoen, met insertie van de onderhavige oorkonde, nr. 5 in hetzelfde register.
s
betalen B.
t
Medenblic C.
u
tote C.
v
Hairlem C.
w
Victors C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden van Friesland en de goede lieden van Kampen