Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X005r_011_1 C FR_K_X004v_011_1 FR_K_X005r_011_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 5r, nr. 11 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die van Staveren machtigen zekena personen hoeren mede poirteren huldinge te doen heren Jan van Henegouwenb als hoeren rechten heere.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 4v-5r, nr. 11 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Procuracie omme hulde te doene den grave voor die van Staveren.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 8.

Vgl. oorkonde nr. FR 8 in dit register.

Deze tekst zal in het verloren register A zijn opgetekend tussen maart 1319 en mei 1320 (tussen nrs. FR 9 en FR 12).

Deze oorkonde kan slechts zijn gedateerd naar een voorjaarstijl, wel de paasstijl; een winterstijl is uitgesloten. Zie de Inleiding. Het gebruik van deze jaarstijl wijst op bemoeienis van grafelijke ambtenaren met de totstandkoming van deze oorkonde.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi scepene, raetsmanne ende ghemene poirte van Staveren maken cond allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen dat wi vullec macht hebben ghegheven ende sonderlanghe beloven Zoenemanne ver Celiend sone, Diederike Hazekijnse sone ende Otten Vrederix sone onse recht dat wi hebben bescreven van den gravenf Florenceg ende met sinen zeghel bezeghelt van enen hoghen prinche ende enen moghenden, onsen rechten here heren Janne graveh van Heneghouweni, van Hollandj, van Zelandk ende here van Vriesland in onsen name te begherene ende hem hulde ende trouwe te zuerene, ende trecht van onser poirte van hem ontfanghene in alle der manieren alst grave Florens hadde alse van onsen rechten here, ende ons ende onse nacomelinghe jeghen hem ende sine nacomelinghe te verbindene ewelike dat wi hem in al dat recht dat wi onder grave Florens zeghel hebben bescreven vaste ende onghebroken sullen houden, welken tenuer van sgraven Florens brieve wi hem hebben ghegheven onder onse stat zeghel bezeghelt, van woerde te woerde bescreven; ende beloven so wat onse procuratore voers. in onsen name doen jof hem beloven, dat wi dat vaste ende ghestade sullen houden, sonder alle arghenlist.

In kennessen van deser dinc hebben wi desen brief met onser poerten zeghele bezeghelt. Ghegheven in jaer ons Heren Mo CCo neghen ende neghentich in sinte Gregorijs daghe.

a
lees zekeren; het afkortingsteken voor er is blijkbaar vergeten B.
b
Heneg. B.
c
wlle, de w onduidelijk B; wille met de i geradeerd C.
d
verCelien C.
e
Hasekijns C.
f
..graven C.
g
Florenche C.
h
.grave C.
i
Heynn. C.
j
Holl. BC.
k
Zel. B; Zeell. C.
Oorkonder: Schepenen, raden en gemene poort van Staveren
Destinataris: graaf Jan II