Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X006r_019_1 FR_G_X006v_019_2 C FR_K_X005v_019_1 FR_K_X006r_019_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 6r-6v, nr. 19 (20) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan van Polanen.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5v-6r, nr. 19 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Thuys ten Nyeuwendoren.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 357-358.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden dat wi Janne van Pollanen onsen trouwen man bevolen hebben ende bevelen onse huys tote Nuwendorene in Vrieslandf te verwaren ende te houdene tote sinen live, met vijftien mannen die upt huys bliven sullen wel te houden ende te verwaren. Ende voer sinen cost ende van siere knapen sullen wi hem alle jare doen betalen anderhalf hondert pond Hollandsg, die ene helfte tote Alreheylighen dagheh ende die ander helfte tote onser Vrouwen lichtmissei daer na, ende aldus van jare te jare ten twien tiden voers. also langhe als hi levet. Ende daer bi soj sal hi onse huys voers. spisen ende te reke houden op sinen cost, ende altoes tote k enen jare wel ghespiset alse den huse toe behoerd, sonder arghenlist. Ende also als hi nu onse huse voernoemt ghehavicht ende te reke vint, so sullent ons sine erfnamen na siere doet des ghelike op leveren jof onsen erfnamen. Ende also langhe als hi levet so sal hi thuys voers. houden ende verwaren tote onser behoef, ende sal altoes onse open huys bliven. Ende na siere doet so zal thuys voerscreven weder an ons comen jof an onsen erfnamen. Ende wi sullen hem leveren hoestalle, bliden, armborsten, ghescot ende alle were dat den huze toe behoert op onsen cost; ende dat selve sullen si ons weder levren na siere doet, het en ware dat ghebesicht ware in onse oirloghe. Ende waer dat sake dats noet dede van oerloghe, dat wi meer luden dan vijftien mannen opt huis voernoemt wilden hebben, van also vele meer luden alse boven den vijftien mannen daer op comen souden om thuys helpen te houden ende verwaren, souden wi hem horen cost redelic betalen bi onsen rentemeyster van Kenemaerlandl ende van Vriesland. Ende onbieden narenstelike ende bevelen onsen rentemeister van Kenemaerlandm ende van Vriesland die nu es jof hier na wesen sal, dat hi Janne van Pollanen alle jare betale ten daghen voerscreven die anderhalf hondert pond Hollandsn alle jare also langhe als hi levet, sonder ander ghebot van ons te hebben; ende dat hi van hem neme telken paymente die hi hem doen sal van also vele sijn open brief van quitantien mede jeghens ons te rekenen; ende dat hi des niet en late.

Hier over waren die bisscop van Zuden, die abt van Middelburcho, mayster Jan van Florenche, haer Symon van Bentemp, Willaemq die camerlinc, Willemr veren Baertens sone, Enghebrechtt onse rentemeister van Noirthollandu, Mathijs Renghiersv sone ende Gheret van Leyden.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtw des woensdaghes voer sinte Laurens daghe int jaer ons Heren Mo CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemx, abbatem de Middelburchy, Symonz dena' Bentemb', Willelmumc' verd' Baertene' sone, Enghebrechf', Willaemg' die camerlinc et alios.

a
Will. BC.
b
..grave C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
Holl. B; van Holland ontbr. C.
e
Nuwendoeren C.
f
Vriesl. C.
g
Holl. BC.
h
1 november
i
2 februari.
j
ontbr. C.
k
hier omme C.
l
Kenem’land C.
m
Kenem’land BC.
n
Holl. BC.
o
Middelb. C.
p
Bentē BC.
q
Will. BC.
r
Will. C.
s
Bairten C.
t
Engheb. C.
u
Noirtholl. B; Northoll. C.
v
Renghers C.
w
Dordr. BC.
x
Zuden. BC.
y
Midd’lb. B; Midd. C.
z
Sy. BC.
a'
de C.
b'
Bentē BC.
c'
Will’m BC.
d'
veren C.
e'
B’ten BC.
f'
Engheb. C.
g'
Will. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Polanen