Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X014r_036_1 FR_G_X014v_036_2 C FR_K_X012r_036_1 FR_K_X012v_036_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 14r-14v, nr. 39 (36) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die overgifte van Catwoude.

In de marge een kruis.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 12r-12v, nr. 39 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Aengaende Catwoude.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 272-273, ad 1320 januari 7 (het jaartal is, gezien de plaats in het boek, blijkbaar een drukfout voor 1322).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Jan van Heynnegouwena, here van Byaumontb, maken cond allen luden dat wi vercoft hebben een stucke lands det ghehieten es Catwoude ende gheleghen es tuysken Monikedam ende den Zevenvanc, also groet ende also cleyne alst dair leyd, toit enen vryen eyghen, ende gheven den eyghedoem dair of Alline veren Lisenc sone ende sinen sellen, Willaemd den Gribber ende sinen sellen, Pelegrijn Gherbrands sone ende sinen sellen, Heynen Rukebier ende sinen sellen, ende lovend hem te waren ewelike jeghens elkene mensche, wi ende onse nacomelinghe hem ende sinen nacomelinghen jof zoe wie dat in besitte quame, het ware mit cope, mit huwelike, met erfnessen, met wandel jof mit giften, dat wien hem waren sullen in allen manieren ghelike den ghenen dient ghecoft hebben; ende wair dat sake datter hem yemand scade an dede jof hinder, dien loven wi hem of te doene ende te quiten. Voirt so gheven wi hem dat dit voirscreven land noch op dit voirghenoemde land noch tiende, noch tijns, noch scot, noch vroenscoude gheven sal; ende gheven hem die viskerie ende die voghelie die dair binnen mochte worden. Voerd so gheven wi hem of ende op te varen mit horen scepen sonder veerscat, die dit voirscreven land toe behoirt ende horen boden. Voirt so gheven wi hem dien dijc van Catwoude te bliven an den dijc van Sevenvancf in allen manieren als hi nu es. Ende wair dat sake dat dair boven vijf ende twintich manne op voeren mitter wone, die sullen here vairt varen bi haren mannen ende bi horen goede ghelike dien van Waterland, ende andersg niet. Voirt so sullen wi hem setten enen bailiu ende enen scoute die goede lude sien, te berechten van allen saken die dair op vallen mochten na den rechte van Waterland; ende wair dat sake datmen croende bi besceyde over den bailiu jof over den scoute, wi souden hem enen anderen setten bi onsen Rade die oirbairlike dochte. Voirt so gheven wi hem bi hem selven hyemraeds ende scepen h te kiesen hoir land mede te diken ende te berechten sonder archlist; ende die scoute sal en gheen scouwe legghen buten den hyemraeds.

In kennessen deser dinghe stade ende vaste te bliven, hebben wi desen brief beseghelt mit onsen seghel; ende bidden onsen lieven here ende broeder dat hi alle dese dinghe ende voirwairden wili confirmeren ende stade houden.

Ende wi Willaemj gravek van Heynnegouwenl etc. hebben belovet ende loven alle dese dinghe ende voirwairden vast ende ghestade te houden in allen manieren ghelike jof wijt selve ghedaen hadden, ende gheloven den eyghendoem van den voirsproken goede van Catwoude den voirghenoemden luden in al sulken manieren alst hair Jan onse broeder vercoft hevet ende bevoirwaird, ende lovense dair in te houden.

In oirkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondertm twee ende twintich des anders daghes na Dertienden dach.

a
Heynn. BC.
b
Byaumond C.
c
verLisen C.
d
Will. C.
e
eken B.
f
Zevenvanc C.
g
andere C.
h
hier me doorgestreept B.
i
hierna een rasuur van circa twee letters B.
j
Will. C.
k
..grave C.
l
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
m
direct verbeterd uit Mo CCCo C.
Oorkonder: Jan van Henegouwen, heer van Beaumont
Destinataris: Allin vrouw Lizenz. en zijn compagnons, Willem de Gribber en zijn compagnons, Pelgrim Gerbrandsz. en zijn compagnons en Hein Rukebier en zijn compagnons