Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X015r_050_1 B FR_G_X017r_050_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 15r, nr. 53 (primaire registratie).
Opschrift:

De kercke van Coedyck.

In de bovenmarge, door de hand die de eerste twee registraties nrs. 53-54 inschreef, de rubriek Vriesland.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 17r, nr. 53 (50) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Den prochipaep van Coedijck.

In de bovenmarge, door de hand die de eerste twee registraties nrs. 53-54 (50-51) inschreef, de rubriek Vriesland.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 305, ad 1323 maart 20.

Deze tekst staat ook ingeschreven in het kleine register Zeeland, aldaar nr. ZE 265. Die tekst is daar doorgestreept, en ook niet gekopieerd in het grote duplicaatregister; blijkbaar is die primaire registratie per abuis in het verkeerde register genoteerd, en daarna gecancelleerd. De variante lezingen uit nr. ZE 265 zijn in de onderstaande tekst geannoteerd met het sigle A'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de volgende oorkonde nr. FR 51 in het register.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vrieslante maken cond allen ludenf. Want onse lude die te wonen plaghen te Vroeneng op die gheeste in Vriesland bi onsen goeddenken ende wille ghevaren sien metter wone op den Coedijc, daer wi hem ene kerke hebben doen maken op onse eyghen erve ende met ons selves ghelde, omme dat si ghene kerke en hadden, ende want tote dier papeliker provende van dier kerke voirs. ghiene rente toe en staet, zo gheven wi daer toe om Goedeh voer ons ende voer onse nacomelinghe tien pond Hollandsi sjaers ewelike durende, den j rechten prochghipape dien wi die kerke voirs. gheven jaerlix op te boeren; ende gheven hem voer die tien pond sjaers onse land in den Broec dat nu Manninck in huren hevetl, alse groet ende alse goed alset es, ter tijt toe dat wi hem tien pond Hollandsm sjaers in sekeren renten bewiset hebben.

Ende omme datn wi ende onse nacomelinghe den prochghipape dien wi die kerke van den Coedico gheven zullen voerscreven dese ghifte ewelike vaste ende ghestade houden willen hebben, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchp opq den Palmen paesken int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jan den Keyser, rentmeester van Vriesland.r

a
..Will. A'; Will. B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A.
d
Zeell. A.
e
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vrieslant A'B.
f
etc. i.p.v. allen luden A'.
g
Vronen B.
h
Gode A'B.
i
Holl. AA'B.
j
hier proch doorgestreept A.
k
Nāning A'.
l
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A'.
m
Holl. AA'B.
n
de laatste letter onleesbaar vanwege een inktvlek A.
o
Coedijc A'B.
p
Midd. AB; Middelb. A'.
q
na de p een letter e(?) onmiddellijk uitgekrabd A.
r
de dienstaantekening ontbr. A'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de parochiepriester van Koedijk