Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X020v_083_1 B FR_G_X020v_083_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 20v, nr. 86 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 20v, nr. 86 (83) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

De eodem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 378, ad 1326 januari 30.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De in de tekst genoemde volmachtverlening aan de gravin gaat in het register direct vooraf aan de onderhavige oorkonde: nr. FR 82.

Wi Johane van Waloes, gravinne van Heynnegouwena etc., maken cond allen luden dat wi van ons lieves sheren graven weghen, om bede des abds van sinte Odolfsb te Staverenc ende om bede wille onser ghemeenre stede van Staverend, eenen dach ane ghenomen hebben te houden toit Alcmaere viertiendaghe na sinte Pieters daghef naest comende, jeghens hem ende jeghen anders den Oistvrieseng die ons heren sgraven vryende zien; ende gheven den Oistvriesenh i voirseyt een zeker ende een vast gheleyde tot tsestich mannen toe die zi dair toe nemen ende met hem brenghen tot den daghe te comen ende dien j dach te houden, ende dit gheleyde zal in ghaen tot sinte Pieters daghe voirseyt ende durende eene maent dair na. Endek op den dach tote Alcmaer zo zullen wi onse vriende also machtich zenden: zo wat zi metl hem over een draghen, dat zal onse here die grave ende wi ghestade houden. Ende alle stucken sonder erghelist.

Ende omme diere meerre zekerheyt zoe hebbe wi desen brief ghesteken doir ons sheren sgraven brief dair hi ons die macht mede ghegheven heeft. Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich des donresdaghes voir onser Vrouwen daghe te lichtmisse.

a
Heynn. AB.
b
Odulfs B.
c
Stav’en AB.
d
Stav’en AB.
e
Alkemaer B.
f
22 februari.
g
Oestfriesen B.
h
Oestfriesen B.
i
hier macht doorgestreept A.
j
hier daghe doorgestreept A.
k
ontbr. B.
l
zi met boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: gravin Johanna
Destinataris: de Friezen