Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X022r_089_1 B FR_G_X021v_089_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 22r, nr. 92 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 21v, nr. 92 (89) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Submissie van die van Staverena.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 428.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen maken wi kond raids lude ende die ghemene stat van Staverenb met kennessen der waerheden dat wi van alre broke ende misdaet die onse ghemene porte van Staverenc voirs. misdaen mach hebben jof heft jeghens onsen gherechten here ..dend grave van Heynnegouwene etc. ghebleven zien toit zijns selves ghenaden ende toit zinen zegghen dat te verbeteren. Vort zien wi ghebleven van zulker broke ende misdaet alse ghedaen es ane Otten Hessels sone, Ludekijnf Ziboutsg f., Poppe Ysebrands sone ende Volkaerd Tavernierh, horen wiven, kinderen ende ane hoir goed, dat wi dat verbeteren zullen toit ons heren sgraven zegghen voirs. Ende als hi die beteringhe ghegroet heft, zoe zal hi se zetten bi rade der niewer scepene die men na desen dach maken zal binnen onser porte van Stavereni voirs. bi den rechtej; ende soe wie meest misdaen heft die zal meest verbeteren, ende die niet misdaen en heft die en zal niet beteren, behouden elken man zijns lives.

Ende om dat wi alle stucken voirscreven witteliken ende trouweliken houden willen ende voldoen, zoe hebben wi desen brief open bezeghelt met onser ghemeenre porte zeghele. Ghegheven tote Staverenk op den eirsten meye dach int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

l Hec littera est sub Enghelbertom.

n Nota. De istis fecit dominus Zanderuso de Hoeclemp, capellanus domini Zudensisq, publicum instrumentum, et hoc posuit Gerardusr sub Enghelbertos

a
Stav’en B.
b
Stav’en B.
c
Stav’en B.
d
geen digniteitspunten B.
e
Heynn. A; Heyn. B.
f
Ludek. A.
g
Zibouds B.
h
Tav’nier, voor n ook een lezing u (v) mogelijk A.
i
Stav’en B.
j
voor de eerste e is ook de lezing o mogelijk A.
k
Stav’en B.
l
het volgende later toegevoegd A;B.
m
Enghelb’to AB.
n
het volgende door een andere hand A.
o
Zander. A.
p
of mogelijk Heeclem A; Heeclem B.
q
Zuden. AB.
r
Ger’dus AB.
s
Enghelb’to AB.
Oorkonder: raadslieden en gemene stad van Staveren
Destinataris: graaf Willem III