Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X022r_090_1 B FR_G_X021v_090_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 22r, nr. 93 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 21v, nr. 93 (90) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Geleyde voir die van Westergoa ende van Staverenb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 424.

Wi Willemc grave etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve zeker ende vaste gheleyde den Vriesen van Westerghod ende der stede van Staverene tote tsestich persone toe joef dar binnen, het sie ghestelike jof warlike, hoe dat zi willen, toe einen daghe te comen tote Harlemf des XIIII daghes na den eerste meye dach na comende, jeghens onse lude die wi daer senden zullen; ende dit gheleyde zal inghaen op den eirsten meye dach ende duren toteg lesten meye dach toe naest comende, sonder arglijst.

In orconde etc. Ghegheven tot Zirixeeh des eersten sonnedaghs na Paesdach int jaer ons Heren M CCC XXVII.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
West’go B.
b
Stav’en B.
c
Will. B.
d
West’gho A; West’go B.
e
Stav’en AB.
f
Haerlem B.
g
toten B.
h
Zerixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de Friezen van Westergo en de stad Staveren