Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X022v_095_1 B FR_G_X022r_095_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 22v, nr. 98 (primaire registratie).

In de ondermarge, door andere, contemporaine hand: Concordatus est.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 22r, nr. 98 (95) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Die van Westergoa.

Onder de oorkonde een wat bredere witruimte dan gewoonlijk, waar, door dezelfde hand als in A: Concordatus est.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 454.

Vgl. de oorkonde nr. FR 98 in hetzelfde register.

Wi gretman van Westerghob, van Vranekeeec, Wildrighe, Weghenbrenghed, Harich, Hemlume doen cond allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen dat wi den grave van Hollandf bekennen alsulc recht alse sinen voirvairdersg ghehad hebben ende hi ons beseghelt hevet, endeh als hi sculdich es te hebben i binnen therj porte van Staverenk ende binnen den lande van Westergho.

In oirkonde deser wi vore seghede gretman beseghelen desen brief metten seghelen elkes deles van onsen lande. Ghegheven int jair ons Heren dusend CCCo ende acht ende twintich, des donresdaghes voir meye dach.

l Desen brief deden mins sheren ghemeene Raed voirscrevem weder gheven den gaerdiaen van Campen, want hi zeghede dat hine den Vriesen op zijn lijf weder n gheloeft had te gheven.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemo, dominum Symonp bastart, Jan de Zile, Jan van Pollanen, Willaemq die Moelnairr, Mathijs Reyngherss f., Willaemt van Outshoerneu ende Enghebrechtv.

a
West’go B.
b
Westr’gho B.
c
sic AB.
d
Weghenbrēghe A.
e
Hemlū AB.
f
Holl. AB.
g
tussen de eerste r en de volgende v een letter geradeerd A.
h
lezing van dit boven de regel toegevoegde woord onzeker A; ontbr. B.
i
hier en in de volgende regels is de tekst om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
j
der B.
k
Stav’en AB.
l
het volgende op een nieuwe regel, maar door dezelfde hand en zonder schriftbreuk A; hierB.
m
boven de regel toegevoegd door andere hand, waarschijnlijk dezelfde die de dienstaantekening schreef A.
n
hier te gheven doorgestreept A.
o
Zuden. AB.
p
Sy A; Sy. B.
q
Will. AB.
r
Moelnaer B.
s
Reyng’s A; Rengh’s B.
t
Will. AB.
u
Outshorne B.
v
Enghebr. AB.

Oorkonder: grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich en Hemelum
Destinataris: graaf Willem III