Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X024r_104_1 B FR_G_X023r_104_1 FR_G_X023v_104_2

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 24r, nr. 106 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 23r-23v, nr. 107 (105) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Westergoa.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 460-461, ad 1328 juli 20.

Vgl. de hiermee samenhangende oorkonden in het register, nrs. FR 106 en 107.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Holland, van Zeellandd ende here van Vrieslande, ende wi grietmanne van den ghemeenen lande van Westergoef, van Vroenacker, Wildinghe, Waghenbrughen, Harich ende van Hemlum, ende alle die mede rechters ende alle die ghemeente van den ghemeenen lande van Westergoeg maken cond allen luden dat wi van sulken twiste alse wi tote desen daghe toe onderlanghe ghehad hebben alse van dien dat wi grietmanne ende ghemeene land van Westergoeh voirs. verdreven des sgraveni scoute voirs. uyt siere poirte van Staverenj ende braken siere poirteren huysen binnen ziere poirte van Staverenk, alze Otten heren Hessels soens, Ludekijns heren Zyboudsl soens, Poppeken Ysebrandsm soens ende Volkairdn Taverniers, ende van allen brande, roeve, ghevanghene, scade ende werre aen beyden zyden die dair of gheroert zien tote desen daghe toe, over een ghedraghen zijn ende witteliken versoent in manieren alze hier nae volghet.

In den eersten zullen wi aen beyden zyden ghestade houden alsulke zoene alze twisken ons ghemaket was toit Alkemairo, ende die brieve dair of houden. Voird alsulke broeke ende scade alse wi grietmanne ende ghemeene land van Westergoep ghedaen hebben inq sgraven poirte van Staverenr voirs. van sinen scouten die verdreven sijn, huyze ghebroken ende weder te maken, bi zegghen des biscops van Zuydens, des abts van Staverent, des lezemeisters van Boedelswairdeu ende heren Pieters des dekens van Meerden, sullen die van Staverenv voir ons beteren ende quiten op des graven zegghen voirseit ende des biscops van Zuydenw, twisken dusent marc ende twien dusent marc Enghelche, die marc over viertich groter Tournoysex gherekend; want die van Stavereny mid ons oerlogheden jeghens den grave ende gheloveden ons tontheffen jeghens hem van der broeke die wi daden aen sinen scoute te verdrivene ende aen sine poirter huyse tebrekene binnen Staverenz voirscreven. Ende wi Willaema' grave van Heynnegouwenb' ende van Hollandc' voirscreven laten ons wel ghenoeghen van den grietmanne ende van den ghemeenen lande van Westergoe mid alsulker beteringhe als ons onse poirted' van Staverene' doen zal van horen weghen, ende sceldenze quite. Voird alle brand, roef, vanghenesse, scade ende werre die tote desen daghe toe ghescied sijn ane beyden syden quite, ende dair of die ene den anderen niemermeer niet te eyschene.

Ende omme dat wi ane beyden zyden ende onse nacomelinghe dese soene wittelike ende trouwelike houden zullen, zoe hebben wi desen brief open bezegheld mid onsen zeghelen. Ghegheven toit Alkemairf' op sinte Margrieten dach int jaer ons Heren dusent drie hondert acht ende twintich.

 

g' Hec littera est sub Enghelbertoh'; et Frysonesi' noluerunt dare litteram eorum similem istij'.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
West’go B.
b
Will. B.
c
Heynn. AB.
d
Zeell. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
West’goe B.
g
West’goe B.
h
West’goe B.
i
graven B.
j
Stav’en AB.
k
Stav’en AB.
l
Zibouds B.
m
Yzebrand B.
n
Volkaerd B.
o
Alkemaer B.
p
West’goe B.
q
verbeterd uit int door radering van de eind-t A.
r
Stav’en AB.
s
Zuden B.
t
Stav’en AB.
u
Boedelswaerde B.
v
Stav’en AB.
w
Zuden B.
x
Torn B.
y
Stav’en AB.
z
Stav’en B.
a'
Will. B.
b'
Heynn. AB.
c'
etc. i.p.v. ende van Holland B.
d'
verbeterd uit poirtere door radering van de letters re A.
e'
Stav’en AB.
f'
Alkem. AB.
g'
het volgende door een andere hand A.
h'
Enghelb’to AB.
i'
F’sones B.
j'
iste A.
Oorkonder: graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich en Hemelum, en de mederechters en het gemene land van Westergo