Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X024v_106_1 B FR_G_X023v_106_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 24v, nr. 108 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 23v, nr. 109 (107) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Westergo.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 462, ad 1328 juli 24.

Vgl. de hiermee samenhangende nrs. FR 104 en 107 in het register.

Wi scepene ende raed ende ghemeene stad van Staverena maken cond allen luden. Want dat ghemeene land van Westergoeb ghesoent hevet tyeghens onsen gherechten here, heren Willaemc grave van Heynnegouwend ende van Hollande etc., alze van zulker broeke ende misdaet als si jeghens hem misdaen hebben, dat si f zinen scoute van Stavereng verdreven ende siere vreende huyse braken binnen der poirte van Staverenh, ende van alre werre die zi onderlanghe hadden tesen daghe toe, toite ons heren sgraven zegghen voirs. ende des biscobs van Zuden, tuschen dusent marcke ende twie dusent marcke Enghelche, die marke over vierich groete gherekent, ende die huze weder te maken alzoe goid als zi waren die Otteni, Ludekin, Poppen ende Volkairdj Tavernier te broeken waren, bi den biscop van Zuden, den abt van Staverenk, den lezemeister van Beudelwairdel ende bi heren Pieter den deken van Mairden; zoe sien wi dair of borghe ghewoirden voir dat ghemene land van Westergoem voirs. jeghens onsen here den grave voirscreven, ende gheloven hem alsulc gheld als hi mitten biscop van Zuden dair of zegghen zal alze voirscreven is, dat wi hem dat betalen zullen alzoe groet als ziet zegghen zullen ende te zulken daghen als ziet zegghen zullen, het zie med monde jof mid horen openen brieven.

Ende omme dat wi dit witteliken ende trouweliken voldoen willen alze voirscreven es, zoe hebben wi desen brief opene bezegheld med onser ghemeenre poirte zeghele van Staverenn. Ghegheven toite Stavereno des sonnendaghes nae sinte Margrietenp dach int jaer ons Heren dusent drie hondert acht ende twintich.

 

q Sub Enghelbertor.

a
Stav’en AB.
b
West’goe B.
c
Will. B.
d
Heynn. AB; in nn een poot te weinig A.
e
Holl. A; ende van Holland ontbr. B.
f
hier in, geëxpungeerd B.
g
Stav’en AB.
h
Stav’en AB.
i
Otton B.
j
Wolbrand B.
k
Stav’en AB.
l
Beudelwaerde B.
m
West’goe B.
n
Stav’en AB.
o
Stav’en AB.
p
M’grieten B.
q
het volgende door een andere hand A.
r
Enghelb’to, na de laatste letter nog een of twee letters uitgeveegd A.
Oorkonder: schepenen, raad en gemene stad van Staveren
Destinataris: graaf Willem III