Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025r_109_1 B FR_G_X024r_109_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25r, nr. 111 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24r, nr. 112 (110) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Dijckaedze van Westvrieslanta.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 470-471.

Zie ook de voorafgaande oorkonde nr. FR 108 in het register, van dezelfde datum maar uitgevaardigd te Haarlem. Uit het itinerarium van graaf Willem III blijkt dat hij op 26 november en ook op 2 december te Haarlem verbleef; er is evenwel een hiaat op 28 november-1 december, dus een verplaatsing naar Den Haag op de 27ste, waarna hij op een van de volgende dagen weer naar Haarlem ging, is niet onmogelijk. Maar wellicht berust de lokalisering in Den Haag op een vergissing van een scribent, gezien de bij de rechtshandeling betrokken partijen.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi omme noytd van onsen lande van Vrieslande mid onsen ghemeenen Raede over een ghedraghen sijn bi wilcore onser goeder lude ghemeenlike van Kenemaerlandf, van Waterlandg ende van Vrieslandh alse dat men ene inlaghe legghen sal achter Medenblekei tote den Sandej toe van Almairsdorp, ende van den Sandek tote den zeedijc toe, alsoe alsen onse Raed scieren ende merken sal. Ende van der inlaghe segghen wi te makene die van Kenemaerlandl een vierendeil, die van Waterland ende van den Zeevanc een verendeil, die van Drechterland een verendeil, ende die van Gheestmanm ambocht een verendeil mid dien van Scaghern ambocht dien onse baeliu ende onse rentemeester denct dat vermoeghen, ende die van Honic ambocht, van Gispe, van Wermero ende van Hicke een verendeil.

Vort sullen die van Outwouder ambochtp ende die van Niedorp horen ouden dijc maken alsoe alsen dieq baeliu ende die dijcgrave mid den ghesuoren koren sullen. Voirt ghebieden wi elken man ghescuut te wesen vor Kersavonde naest comende, alsoe als hem gheboden es, ende die scuten een jaer te houden. Vort zal onse Raed op die inlaghe comen in sinte Gheerden dagher naest comende ende dien dijc scieren, ende onbieden onsen luden uut elken verendeil voirscreven dat si op die tijd vier manne uut elken vierendeil dair hebben dien dijc te kavelen ende ane te nemen. Vort sel elc man sinen dijc beghenens te maken op den eersten meye dach naest comende, alsoe groet alsen onse Raed scieren sal, ende te sulken daghen volmaect te wesen als sien setten sullen.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelet. Gheghevenu in die Haghe des sonnendaghes nae sinte Katherinenv dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Westvriesl’nt B.
b
Will. B.
c
Heynn. AB.
d
noyd B; bedoeld is ‘nood’.
e
Vriesl. B.
f
Kenem’land AB.
g
van Waterland ontbr. B.
h
Vriesl. B.
i
Medemleke B.
j
Zande B.
k
Zande B.
l
Kenem’land AB.
m
Gheest | man A.
n
Scagh. B.
o
W’mer B.
p
Outwouderamboch B.
q
alze den i.p.v. alsen die B.
r
17 maart.
s
be ghenen A; bedoeld is ‘beginnen’.
t
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
u
Ghe gheven A.
v
Kath’inen A; Kat’nen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van West-Friesland