Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X029v_138_1 FR_K_X030r_138_2 B FR_G_X026v_138_1 FR_G_X027r_138_2

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 29v-30r, nr. 140 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 26v-27r, nr. 141 (138) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

De eodem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 551.

Vgl. in dit register nr. FR 125 alsmede de nrs. FR 136-137 en 139-140.

Wi Willaem graveb etc. maken cond allen luden. Want in den oirloghe dat onse stede van Staverenc ghehad heeft jeghens die stede van Lubeke onse burghers van Staverend voirs. ghevanghen hebben Hermane Papen ende sijn goed op houdenf, endeg segghen dat hi es burgher te Lubeke ende dat dat goed dat si hem ghenomen hebben burgheren toe behoirt van Lubeke, ende hi seghet dat hi burgher es te Righe ende niet te Lubeke, ende dat dat goed dath si hem ghenomen hebben sine es ende niement toe en behoirt van Lubeke; des si van beyden ziden an ons ghebleven sijn, dair onse stede van Stavereni ons of seker ghedaen heeft mit hoiren open brieven, ende Hermanj Pape voir hem ende sine hulpers ons borghen gheset heeft op ene pene van dertich pond groeten, onse segghen dair of te houdenk, wair of wi wel beraden onse segghen uten. In den eersten segghen wi dat Hermanl Pape voirs. opene brieve brenghen sal van der stede van Righe, dair die Raed ende die raedmeysters bi hoiren eede in kennen dat Hermanm Pape voirs. op die tijd doe hem die van Staverenn venghen ende sijn goed op helden burgher was te Righe ende ghien burgher en was te Lubeke, ende dat dat goed dat hem die van Stavereno namen niet toe en behoirde die van Lubeke ende dat dat goed sine was, jof scriven van stucke te stucke in hoiren brieve wat goede dat is dat si namen ende wes dat het is van Righe: steken si yet buten, dat sullen die van Staverenp onder behouden; est dier van Lubeke, soe salt dien van Staverenq bliven; est van anderen steden, soe sullen siere mede doen onse goeddencken. Ende Hermanr voirs. sal overveede doen ende die stede ende die burghere van Staverens ende hoire hulpere quite scelden mit der stat opene brieve van Righe, ende hier bi sal Hermant Pape quite wesen van dieru vanghenessen mit weseliker coste ende men sal hem sijn goed weder gheven alsoe groet alse die stat van Righe kennen sal, alsoe verre alst onder die van Staverenv alsoe groet ghecomen es. Est dat sier omme twien dat soe groet niet en es, dair sullen die scoute ende die ghemeene scepene ende Raed van Staverenw bi hoiren eede ende mit hoiren openen brieve voren staen dats onder hem noch onder eenich van hoiren burgheren jof hulperen noch in hoire steden oirbair niet meer ghecomen en es; steken si yet buten, dat sullen si hem ghelden. Voirt ware yemend van der eere zide jof van der ander die hier archlist in besighede jof eenich goed onder beheldex jof van steden brochte mit sinen eede dat sijn niet en ware, die soude ons dat verbeteren toit ons selves goeddencken. Ende hier bi segghen wi eene alinghe soene tuschen den partyen ende van allen stucken voirscreven, op die pene voirnoemt; ende soe wat sonderlinghey persone die soene brake, die verbuerde sijn lijf, ende dat soude staen toit onser proeven mit wien wi wilden. Ende wair die persone van Staverenz die ons dochte dat die zoene te broken hadde, dat souden wi over scriven onser stede van Staverena' ende die souder over rechten op die pene voirscreven; brakese Hermanb' Pape voirscreven jof sine hulperen, dair souden sine borghen over doen rechten op die pene voirscreven. Ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zeghelc'. Ghegheven op sente Lucas dach ewangelisten int jaer ons Heren dusend driehondert drie ende dertich.

a
nl. Staveren, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. FR 137.
b
..grave B.
c
Stav’en AB.
d
Stav’en AB.
e
Harman B.
f
ghehouden B.
g
dat B.
h
het woord deels onleesbaar vanwege in vouw in het perkament, zoals ook ander woorden op dit gedeelte van het blad B
i
Stav’en AB.
j
Harman B.
k
hierna op de regel nog wat geschreven (de letters ij?) A.
l
Harman B.
m
Her man A; Harman B.
n
Stav’en AB.
o
Stav’en AB.
p
Stav’en AB.
q
Stav’en AB.
r
Harman B.
s
Stav’en AB.
t
Harman B.
u
der B.
v
Stav’en AB.
w
Stav’en AB.
x
helde B.
y
sonder linghe A.
z
Stav’en AB.
a'
Stav’en AB.
b'
Harman B.
c'
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: burgers van Staveren en Herman Pape, burger van Lübeck of Riga