Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X030v_140_1 B FR_G_X027r_140_1 FR_G_X027v_140_2

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 30v, nr. 142 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 27r-27v, nr. 143 (140) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

De eodem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 552.

Vgl. in dit register nr. FR 125 alsmede de nrs. FR 136-139.

Wi Willaemb gravec etc. maken condd allen ludene. Want onse lude van Enchusenf alse Arnoud Steyneldeng sone, Altgheer Jacobs sone ende Thade sijn broeder ghevanghen worden te Lubeke ende hoir scip ende goet ghenomen omme des oirloghen willen van Staverenh, dair wi of verstaen dat si ghene scout toe en hadden, ende al est dat si uter vanghenessen ghelaten sijn ende hair scip ghegouden als wi verstaen, soe croenden si nochtan omme groeten scade dien siere omme gheleden ende verteerd hebben. Ende want die van Lubeke des an ons ghebleven sijn ende wi ons selves lude van Enchuseni voirscreven dair in vervaen, soe segghen wi dat die van Lubeke gheven sullen Arnoud ende sinen tuyenj ghesellen voirscreven voir hoiren cost ende scade drie pond groete, te betalen op den naisten meyedach te Hairlem, ende dit ghelt sullen Arnoud ende sine ghesellen voirscreven evenlikek deelen. Ende en ware Arnoud voirs. sijn dele van den scepe niet ghegouden, mach hi noch wittelike betoghen dat dat verendeel van den scepe siene was ende niet dier van Staverenl, soe sal men hem sijn deel ghelden alsoe groet in gheliken deelen alst dat ander vercoft was, te betalen toter stede ende op den meyedach voirghenoemtm. Ende hier bi segghen wi eene goede soene tuschen den partyen voirscreven, ende soe wat sonderlinghe persone diese brake, dat ware op sijn lijf; dat soude staen toit ons selves proeven mit wien wi wilden. Vernamen wi datse yemend van Lubeke brake, dat soude wi scriven an hoire stede dat siere over rechten deden; brake se oic yemend van onsen luden van Enchusen voirscreven, dair souden wi over doen rechten. Ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zeghelo. Ghegheven op sente Lucas dach ewangelisten int jaer ons Heren dusend driehondert drie ende dertich.

a
nl. Staveren, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. FR 137.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
boven de regel toegevoegd A.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
een groot deel van de derde letter onleesbaar door een inktvlek, maar een g lijkt er niet te staan A; Enghusen B.
g
de vijfde letter mogelijk eerder een u dan een n A; maar eerder een n dan een u B.
h
Stav’en AB.
i
Enghusen B.
j
twien B.
k
evenghelike B.
l
Stav’en AB.
m
voirnoemt B.
n
proven B.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Steyveldenz., Altger Jacobsz. en diens broer Thade, allen van Enkhuizen, en die van Lübeck