Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X030v_142_1 B FR_G_X027v_142_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 30v, nr. 144 (primaire registratie).

In de benedenmarge, door dezelfde hand en met dezelfde inkt als in B: Concordatus est.

In de ondermarge een doorgestreepte en vrijwel onleesbare custode Sequitur de[...], erboven een andere: Sequitur littera domini: Want wi omme die noet die in Vriesland was van den dike.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 27v, nr. 145 (142) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Westvrieslant.

In de marge schuin onder de tekst, door de schrijfhand: Concordatus est. Dezelfde hand schreef de volgende nummers in het register, maar na een onderbreking: het schrift is kleiner, en met lichtere inkt.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 557-558, ad 1334 januari 18.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de in het register volgende oorkonde nr. FR 143.

Wi scepenen, waerdslude ende ghemeene Westvriesen van al Drechterland, van al Oudwoudigghera ambocht uyt ghenomen die poerte van Medenblic, van al Scaghen ende Niewedorper ambocht ende van al Gheestman ambocht maken cond allen luden. Want onse lieve jonchere Willemb van Heynnegouwenc ..grave van Zeellandd omme onser alre narensteliken versoec ende bede willen ons gheoerloft heeft een inlaghe te maken van Beersingher hoernee tote Medenblic toe, daer hi in vermoetf dat men corteliken die borch ende die poerte te Medenblicg omme uyt diken moet, des jof God wille gheen noed doen en sal, soe gheloeven wi alle ghemeenliken met desen brieve voer ons ende voer onse nacomelinghers onsen lieven here den ..grave van Heynnegouwenh, van Hollandi ende zinen nacomelinghen zoe wilc tijd hi wille zinen borch te Medenblic versetten, jof die eene voer ende dander nae jof beyde teffens, oic weder des noed dede jof en dede, dat wi daer toe doen zullen al onse vermoeghen ende hem helpen met onsen live ende met onsen goede toet zijns selves goeddencken na dien dat hem selven denken sal dat wi vermoeghen, ter tijd toe dat hi zine borch ende zine poerte van Medenblic voernoemt verset ende volmaect heeft.

Ende omme dat wi alle stucken voerscreven witteliken ende trouweliken houden zullen ende voldoen, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen ghemeenen lands zeghelen voerscreven. Ghegheven tote Egghemondj des dinxendaghes voer sinte Agnieten dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Outwoudigher B.
b
Willaem B.
c
Heynn. AB.
d
Zeell. AB.
e
Beersingher hoirne B.
f
de laatste letter verdwenen in de vouw A.
g
de passage daer hi ... Medenblic interlineair toegevoegd A.
h
Heynn. AB.
i
Holl. AB.
j
Egmonde B.
Oorkonder: schepenen, waarlieden en gemene West-Friezen van Drechterland, Hoogwouderambacht zonder de stad Medemblik, van Schagen en Niedorper ambacht en van Geestmerambacht
Destinataris: graaf Willem III