Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X031r_143_1 B FR_G_X027v_143_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 31r, nr. 145 (primaire registratie).

In de bovenmarge de rubrieken Vrieslant. (andere hand:) Vriesland.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 27v, nr. 146 (143) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Westvriesen dijke.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 560, ad 1334 februari 13.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. FR 142.

Willema van Heynnegouwenb .. grave van Zeellandc maken cond allen luden. Want wi omme die noed die in Vriesland was van den dike ende omme narenstelike bede ende versoec van den ghemeenen Vriesen van Westvriesland ghegheven hebben oerlof een inlaghe te maken tuschen Beersingher hoerned ende Medenblic, daer men dat dorp tote Ghaewijsendee ende al dat land dat te Ghaewijsendef behoert mede uytslaen moet, ende wi noede zien souden dat die arme lude land rumeden, zoe hebben wi hem ghemeenliken dien van Gaewijsendeg ghegheven tote ons lieves heren ende vaders wedersegghen toe jof den onsen al dat land dat onse lieve here ende vader hevet in Valkenkoegheh ende die rentemeester van zinen weghen ghebruict, ende al dat land dat die van Waterland toe behoeren zouden in Valkenkoeghei ende dat Tieman Reynier Clercsj zone bezeten heeft, toet ons lievesk heren ende vaderl wedersegghen toe voerscreven; ende dat land wedersegghen wi Tyemannem voers. van ons heren ende vadersn weghen voerscreven.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleo. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voer sinte Valentijns dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Willaem B.
b
Heynn. AB.
c
Zeell. AB.
d
Bersingher hoirne B.
e
Gawijsende B.
f
Gawijsende B.
g
Gawijsende B.
h
Valkenkoghe B.
i
Valkenkoghe B.
j
Clerx B.
k
op rasuur A.
l
vaders B.
m
Tiemanne B.
n
vader B.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen graaf van Zeeland
Destinataris: de inwoners van Gawijzend