Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X003v_005_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 3v, nr. 5 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan van Henegouwena ende Henric van Vlaenderenb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 220. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 169, nr. 426.

Voor de in de tekst aangekondigde uitspraak zie nr. GE 2; vgl. voorts nrs. GE 4, 6 en 7.

Wi Jan van Heynnegouwenc ende here van Bemond ende Heynric van Vlaendren, grave van Belend, maken cond etc. dat wi aneghenomen hebben te soenen alden twist ende alle broke ende eyske die heree Vredricf, bi der ghenaden Gods biscop van Utrecht, ende heren Willaemg grave van Heynnegouwenh etc. ende hoir lude ende hoir helpers eyskende sijn deen van Liende ende horen helpers, ende alle twist, broke ende eyske die die biscop van Utrecht ende die i grave van Heynnegouwenj ende van Hollandk voirs. eyschende sijn Reynoude van Ghilre, ende Reynoud hem weder ende horen helpers, ende van allen twiste, broke ende eyske die Reynoud van Ghelre ende die van Lienden ende hoir helpers eyskende sijn Walraven van Bentheml, Janne van der Nordeloesm, Gheraerdn van Coudenborcho, Stasekijn van Brakel ende horen helpers, ende si Reynnoude p deen van Lienden weder ende hoir helpers, in der manieren dat wi van morghen over viertien daghe in comen zullen te Woudrichem ende niet vanq danne te sceydene wi en hebben onse segghen ende die soene tuysken die twie partien gheseecht, tenr ware bi onser beyder consent ende bi consente der partien voirscreven. Ende waer dat saken dat wi binnen den eersten XIIII daghen niet over een en droghen onsen segghen te segghene ende die soene te utene, so souden wi bi ons selve enen over man met ons nemen die ons beyden ghenoechdes; ende so punte dair wi ommet twiende ende die over man met den eenen van ons twien dair of over een mede droghe, dat soude ghestade bliven ende beyde partien houden.

Endeu want wi ons hier in verbonden, so heb wi desen brief bezeghelt met onsen seghelen. Ghegeheven ter Horst bi Renenv des satersdaghe na sinte Danijs daghe int jaer ons Heren Mo CCC° ende XIX°.

a
Heneg. B.
b
Vlaend'en B.
c
Heynn. B.
d
Belē B; lees Loden.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
gecorrigeerd B.
g
Will. B.
h
Heynn. B.
i
hier ghe, doorgestreept B.
j
Heynn. B.
k
Holl. B.
l
Benthē B.
m
r onzeker B.
n
tvor', wel mislezing van Gher' B.
o
aldus B voor Waerdenborch.
p
hier ontbr. wel ende B.
q
onduidelijk B.
r
onduidelijk B.
s
onduidelijk vanwege correcties B.
t
gecorrigeerd B.
u
En B.
v
Renē B.
Oorkonder: Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi
Destinataris: bisschop Frederik II van Utrecht, graaf Willem III, die van Lienden, Reinoud II van Gelre, Walraven van Benthem, Jan van Noordeloos, Gerard van Waardenburg en Stasekijn van Brakel