Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X004r_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 4r, nr. 6 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Vrederic biscop tUtrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 221. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 168-169, nr. 424.

Voor de in de tekst aangekondigde uitspraak zie nr. GE 2; vgl. voorts nrs. GE 4, 5 en 7.

Wi Vrederic bi der ghenaden Gods biscop van Utrecht ende wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen etc. dat wi macht hebben ghegheven ende gheven ende ghebleven sijn van allen twiste, broke ende eyske die wi eyskende sijn die van Liendend ende haren helpers, ende van allen twiste, broke ende eyske die wi ende onse helpers eyskende sijn Reynaude van Ghelre ende sinen helpers op die ene side, ende Reynaud ende sine helpers ons ende onsen helpers weder op die ander side, ende voirt van allen tuyste, broke ende eyske Reynaud van Ghelre ende sine helpers eyskende sijn Walraven van Bentheme, Janne van der Noirdeloes, Gheraerdf van Waerdenborch, Stasekijn van Brakel ende haren helpers, ende si Reynnaude ende sinen helpers weder eyskende sijn, ane segghen heren Jans van Heynnegouwen, here van Beemond, ende heren Heynric vang Vlaendren, grave van Lode; ende so wat hair Jan ende hair Heynric voirghenoemd dair of segghen zullen, dat gheloven wi beyde voir ons trouweliken te houden. Ende wi Willaemh grave etc. gheloven voir Walraven van Benthemi, vor Janne van der Nordeloes, Gheraerdj van Waerdenborch ende voir Stasekijn van Brakel ende horen helpers voirseyt dat segghen te doen houden. Ende waer dat sake dat hair Jan ende her Heynrick, segghers voirs., in enighen ponte twieden, so souden si enen over man nemen bi hare beyder wille des hem beyden ghenochde, ende met wilc horen van hem twien dat die over man over een droghe alse van den ponte dair si omme twieden, dat soude ghestade bliven. Ende om dat wi willen ene ghestade soene hebben, so hebben wi ghelovet hair segghen te houden ende te doen houden, oec so wat si segghen; deden wi des niet, so souden wi Reynaude van Ghelre gheven XVIM lb. zuartel, den groten over sestien penninghe gherekent. Ende des sijn borghe voir ons: wi Willaemm grave etc. voirs., hair Jan van Heynnegouwen etc., her Gheraerdn here van Voirne etc., her Jan here van Arcle, her Sueder here van Abcoudeo, her Ghisebrechtp here van Iselsteyne, die stede van Dordrechtq, die poirte van Delf, die poirte van Leyden, die poirte van Hairlaem, dit segghen te houden jof die XVIM lb. Tornoyser te betailen; jof dat wi Willaems grave van Heynnegouwen etc. ende hair Jan van Heynnegouwen, onse broeder voirs., jof II ridders vor onser elkerlijc, ende wi Gheraerdt here van Voirne etc.u, hair Jan van Arcle etc. ridders, jof II welgheborenv knapen voir onser elkerlijc, ende wi die stede van Dordrechtw etc. voir elke poirte IIII scepene, souden in comen te Woudrichemx te leesten in ene herberghe dair ons Reynaud wisen soude doeny ons selven te winnen, ende niet van dane te sceyde eer hoir segghen volcomen ware jof dat wi hem die voirs. pene vergouden hadden.

Ende omme die meere sekerheydez ende omme bede ons liefs heren sgraven van Heynnegouwen etc. so hebben wi alle ghemeenlike die borghe sijn voirscreven dese letteren open bezeghelt met onsen seghelen met onsen lieve heren den biscop ende den grave voirseyd. Ghegheven ter Horst bi Rienena' sabbato post Dyonisii anno XIX.

a
tUtr. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
Lieden B.
e
Benth. B.
f
Gher. B.
g
ontbr.; hier he B.
h
Will. B.
i
Benthē B.
j
Gher. B.
k
Heynr. B.
l
gecorrigeerd B.
m
Will. B.
n
Gher. B.
o
u gecorrigeerd B.
p
Ghisebr. B.
q
Dordr. B.
r
Tor. B.
s
Will. B.
t
Gher. B.
u
boven de regel toegevoegd B.
v
veelgheboren B.
w
Dordr. B.
x
Woudrichē B.
y
lees de volgorde doen wisen soude B.
z
sekeheyde B.
a'
Rienē B.
Oorkonder: Frederik II van Diest, bisschop van Utrecht, en graaf Willem III
Destinataris: Reinoud II van Gelre en die van Lienden