Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: LAGH 620 (groot register Gelre), f. 4r-4v, nr. 7 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Reynout grave van Ghelre.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 222. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 169, nr. 425.

Voor de in de tekst aangekondigde uitspraak zie nr. GE 2; vgl. voorts nrs. GE 4-6.

Wia Reynoud des graven soene van Ghelre maken cond allen luden etc. dat wi macht ghegheven hebben ende gheven ende ghebleven sijn van allen tuyste, broke ende eyske die wi eyskende sijn heren Vredricb, bi der ghenaden Gods biscop van c Utrech, ende heren Willaemd grave van Heynnegouwene etc. ende haren helpers, ende die die biscop van Utrecht ende die grave voirscreven ende haren helpers ons, dien van Lienden ende onse helpers eyskende sijn, Walraven van Benthem, Janne van der Nordeloes, Gheraerdf van Waerdenborch, Stasekijn van Brakel ende horen helpers ons, die van Lienden ende onsen helpers weder eyskende sijn, ane segghen sheren Jans van Heynnegouweng, here van Beemond, ende heren Heynric here van Vlaenderen, grave van Loden; ende so wath her Jan i her Heynricj voirghenoemd darof segghen zullen, dat ghelove wi voir ons, vor diek van Lienden ende voir onse helpers trouwelike te houden. Ende waer dat sake dat hair Jan ende hair Heynricl, segghers voirs., in enighen ponte twieden, so souden si enen overman nemen bi hare beyder wille des hem beyden ghenoechde; ende met wilc hore van hem twien dat die overman overeen droghe alse van den ponte dair si omme twieden, dat soude ghestade bliven. Ende omme dat wi ene ghestade soene hebben willen, so hebben wi gheloeft hoir segghen te houden, oec so wat si segghen; deden wi des niet, so souden wi den grave van Heynnegouwenm ende van Hollandn XVIM lb. Tornoyseo, den groten over XVI d. gherekent. Ende des sijn borghe voir ons: wi Reynoud van Ghelre selve, her Heynricp van Vlandrenq, grave van Loden, her Wouter here van Keppel, her Willaemr here van Mille, her Jacob van Mierlaer, her Godevaert Tenghenaghel, her Vredric van der Eese, hair Jan van Dornic, her Bernards van Dorewaerden, ridders, Gheraerdt van Barsdonc etu Otte van van Avesteynev, knapen, die stat van Suytven, die stat van Niemaghen, die stat van Harderwijc ende die stat van Doesborch, dit segghen voirscreven te houden jof die sestien dusent pond w Tornoysex voirscreven te betailen; jof dat wi Reynoud jof her Heynric van Vlaendereny voirs. jof twie ridders voir onser elkerlijcz, ende wi Wouter here van Keppel, Willaema' van Mille, Jacob van Mierlare, Godevaert Tenghelnaghel, Vredericb' van der Desec', Jan van Dornic ende Bernardd' van e' Dorewaerden, ridders, jof twie welgheboren knapenf' voir onser elkerlijc, ende wi Gheraerdg' van Barsdonc ende Otte van Avesate, knapen, jof eenh' welgheboren knape voir onser elkerlijc, ende wi die steden van Zuytvene, van Niemaghen, van Herder wijc ende van Doesborch voir elker stat vier scepen, souden in comen tote Woudrichemi' te leeste in ene herberghe dair ons die grave van Heynnegouwenj' ende van Hollandk' soude doen wisen ons selven te l' winnnen, ende niet van dane te sceyden eer hair segghen volcomen ware jof dat wi hem die voirs. pene verghoudenm' hadden.

Ende om die mere sekerheyde ende om bede Reynouds van Ghelre voirs. so hebben wi alle ghemeenlike die borghen sijn voirscreven dese letteren open bezeghelt met onsen zeghelen met Reynoude van Ghelre voirs. Datum ter Horst iuxta Renenn' sabbato post Dyonisii anno M CCC XIX.

a
Op rasuur B.
b
e gecorrigeerd B.
c
hier Zuden, doorgestreept B.
d
Will. B.
e
Heynn. B.
f
Gher. B.
g
Heynn. B.
h
t onduidelijk B.
i
hier ontbr. wel ende B.
j
op rasuur B.
k
op rasuur B.
l
Heynr. B.
m
Heynn. B.
n
Holl. B.
o
Torn. B.
p
Heynr. B.
q
Vladren B.
r
Will. B.
s
B'nard B.
t
Gher. B.
u
aldus B.
v
aldus B; lees Avesate.
w
hier pond, doorgestreept B.
x
Torn. B.
y
Vlaend'en B.
z
elker lijc B.
a'
Will. B.
b'
Vred'ic B.
c'
aldus B.
d'
B'nard B.
e'
hier bar, doorgestreept B.
f'
knapēn, de n later tussengeschreven B.
g'
Gher. B.
h'
tē, wel te lezen als een B.
i'
Woud'chem B.
j'
Heynn. B.
k'
Holl. B.
l'
hier wisen, doorgestreept B.
m'
vergheuden B.
n'
Renē B.
Oorkonder: Reinoud II, zoon van de graaf van Gelre
Destinataris: bisschop Frederik II van Utrecht en graaf Willem III