Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X006v_013_1 GE_G_X007r_013_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 6v-7r, nr. 13 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die grave van Hollant, verbant gemaict mitten grave van Ghelre.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 227-228. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 106, nr. 214.

Vgl. het voorafgaande nr. GE 11.

Wi Willaema grave etc. ende wi Reynoud, sone des graven van Ghelre, maken cond ende kenlic allen luden dat wi om minne, om vrienscap ende om rechte manscap bi rade onser beyder vriende een verbont onder ons hebben ghemact, ende sijns over een ghedraghen ende hebbent gheloeft ende ghelovent in desen b jeghenwoirdighen brieve bi onser sekerheytc in goeden trouwen, ende ghesuoren bi onsen eden opten heylighen, mallic den anderen vaste te houden ende onverbreclic also langhe als wi beyde leven, sonder archlist, in manieren als hier hier na ghescreven staen. In den eersten dat wi Willaem etc. voirs. zullen helpen weren met onser macht, sonder archlist, Reynoude onsen neve, zone des graven van Ghelre voirghenoemd, die grafscepd van Ghelre ende al dat dair toe behoirt jeghens elker mallic, so wie dat hi si; ende Reynoud sone des graven van Ghelre voirs. zullen al dus ghelike wedere doen ende helpen heren Willaem onsen lieven neve, grave etc. voirseyd, sine graefscipf voirghenoemd ende al dat dair toe behoirt weren met onser macht jeghens elker mallic. Maer ware dat sake dat onse heren onse oemen van Vlaendereng iemand ghebieden conde of mochte in hore helpen te comen ute der gravescip van Ghelren dicken ghenomd, dair en zullen wi hem niet ane hinderen nochte niemande wanconnen; ende des ghelike mach oec h onse neve die grave i van Heynnegouwenj ende van Hollandk voirs. ute der zelver graefscip van Ghelren iemant ghebiedenl in sine helpe te comen, wij en zullen hem niet dair ane letten noch niemant dair omme wanconnen. Voirt so sien voirwaerden dat so wanneer wi Willaem grave etc. voirs. vermanen zullen onsen neve Reynoude voirs. ons te comen te helpe met sinen luden ende met sinen vrienden alst voirseyt es, dat wi hem leveren ende quiten zullen hem ende allen den ghenen die met hem comen zullen in onser helpe so wanneer dat si buten den palen der gravescip van Ghelren dicke ghenoemd ons te helpe comen, tote der tijd toe dat si weder m binnen den palen keeren van der gravescip van Ghelre voirghenoemd, sonder alrehande archlist; ende des ghelike wi Reynoud van Ghelre hier voren ghenoemd so wanneer wi onse lieven neve den grave van Heynnegouwen ende van Holland voirs. vermanen zullen in onse helpe te comen met sinen luden ende met sinen vrienden alse voirs. es, so zullen wi hem leveren ende quiten ende allen den ghenen die met hem comen zullen in onser helpen so wanneer dat si buten den palen van den gravescepen van Heynnegouwen, van Holland ende dat dair toe behoirt comen zullen om ons te helpen, tot der tijd toe dat si weder n in den palen keren van den gravescipen van Heynnegouwen ende van Holland voirseyd, sonder archlist. Voirt zo en zullen wi Willaem etc. niemanto ghestaden in onsen landen dat hi in der gravescip van Ghelre scade doe, alse verre alsmen ons ende onsen luden recht ende besceyt doet na des lands recht ende na slands ghewoente van der gravescip van Ghelre p ende datter toe behoirt; nochtan wi Reynoud sone des graven van Ghelren en zullen des ghelike niet weder ghestaden dat iemant uter gravescip van Ghelre scade doe in den gravescipenq van Heynnegouwen, van Holland, van Zelandr, van Vriesland ende dat dair toe behoirt, alse verre alsmen ons ende onsen luden recht ende besceyt doet na slands recht ende na slands ghewoente van den lande voirs. Voirt zullen die coepluden van onsen beyder landens voirghenoemd elc in des anders lande varen ende keren vredelict, ende die zullen wi bescermen ende bescutten ghelike ons zelfs luden, behouden onser beyder recht van onsen tollen, sonder archlist. Oec ware dat zake dat enigherande dinc van tuyste, van kive jof so van wat stucken dat waer tusken ons, onsen landen voirghenoemd ende onsen luden, si verliepen jof ghescieden in enigherande archeyt, dair zullen wi elkerlijc van ons beyden toe senden ende setten twie van onsen rade die sakeu te besiene, tenden ende neder te legghenv bi horen eede met minnen jof met rechte.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voirghenoemde sake ende elc sonderlikew bi hem die voirghesuoren ende ghesekert hebben in goeden trouwen te houden also als hier boven staet ghescreven vast, zeker ende ghestade bliven ende wel ende ghetrouweliken ghehouden, sonder verbrec ende sonder archlistx, alse langhe als wi beyde leven, so hebben wi Willaem grave etc. voirghenoemd ende wi Reynoud, sone des sgraveny van Ghelre voirghenoemd, dese letteren wighehehanghedez bezeghelt met onsen zeghele. Ende om die mere sekerheyde, op dat alle dese voirs. stucken die vaster bliven ende van ons beden wel ghehouden, so hebben wi Willaem etc. voirghenoemd ghebeden heren Janne van Heynnegouwen, onsen lieven broeder, dat hi te kennessen alder voirwardena' voren ghescreven desen brief met hem bezegle wille; ende wi Reynoud voirs. hebben oec ghebeden onsen lieven oem heren Heynric van Vlaendren, grave van Loden, dat hi te kennessen alle der stuckenb' voirsproken desen brief met ons bezeglelenc' wille. Ende wi Jan van Heynnegouwen ende here van Beymond ende Heynric van Vlaendren, here van Loden, maken cond ende kenlic allen luden dat wi bi beden heren Willaemsd' grave van Heynnegouwen ende van Holland voirs. ende bi bede Reynouds, des graven sone van Ghelren, hebben te kennessen van allen desen stucken voirghenoemd desen brief met hem bezeghelt met onsen zeghelen, want wier over ende ane gheweset hebben ende bi onsen rade is ghesciet. Ghegheven, ghemaect ende ghevorwort te Woudricheme' op sinte Martijnsf' avonde in den winter anno Domini M CCC ende XIX°.

[Dienstaantekening:]

Per g' dominum Zudensemh', Symoni' de Benthemj' et Gheraerdk' de Raporstl'.

a
Will. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
b
hier brieve, doorgestreept B.
c
seker heyt B.
d
e onzeker B.
e
wede B.
f
na de p een haaltje, mogelijk de aanzet van een v B.
g
Vlaend'en B.
h
hier mach herhaald B.
i
hier die grave herhaald B.
j
Heynn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
k
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
l
de tweede e onduidelijk, verbeterd uit d B.
m
hier in die vier, doorgestreept B.
n
hier keren, doorgestreept B.
o
m en tweede n gecorrigeerd B.
p
hier scade doe, doorgestreept B.
q
gravescipe'n B.
r
Zel. B.
s
gecorrigeerd B.
t
re gecorrigeerd en de bovengeschreven B.
u
a onduidelijk vanwege een correctie B.
v
telegghen B.
w
ende elc sonder gecorrigeerd B.
x
r bovengeschreven B.
y
s gecorrigeerd B.
z
verbeterd uit wighehandighe B.
a'
n tussengeschreven B.
b'
alle der stucken verbeterd uit der warheyd B.
c'
aldus B.
d'
Will's B.
e'
Woudrichē B.
f'
M'tijns B.
g'
hier per herhaald B.
h'
Zuden. B.
i'
Sy B.
j'
Benth. B.
k'
Gher. B.
l'
de tong van de tweede r verlengd over een gaatje in het perkament B.
Oorkonder: graaf Willem III en Reinoud II, zoon van de graaf van Gelre