Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X007r_015_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 7r, nr. 15 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Den here van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 243, naar 'MS Handvest Chron. M. van der Houve', dl. III, op het jaar 1320.

Vgl. nr. GE 14.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. ende Reynoud, ouste sone des graven van Ghelre, maken cond allen luden dat wi gheset hebben ende setten, gheloift hebben ended loven mit desen brieve den here van Voirne ende den here van Arkel te houden in al dat goed dat Walravens van Bentheme es ende heeft ende Dircs sijns broeder ende joncfrouwen Juten hare suster, eyghen ende lien, roerende ende onroerende, so waerd gheleghen es in der gravescip van Hollandf jof in der graefscip van g Ghelre ende van wien sijt houden binnen den gravescippen voirs., dat si des vriliken ghebruken moghen dair toe hem te helpen ende te sterken wanneer sijs ons vermanen, tote diere tijd dat si hem zelven ghequit hebben ende ontheven van den goede alse van achtien hondert ses ende sestich pond ende neghen scellinghe suaerter Tornoyseh, ende voirt van alle coste ende scade die comen es jof comen mach in dat voirseyde te bliven, tote dier tijdi dat si volcomelike ghequit sijn ende scadeloes ghehoude toit hoirs zelves zegghen van coste ende van hoeftghelde. Ende want die here van Voirne ende die here van Ercle voirscreven ons quite ghescouden hebben van deser voirghenoemder scout, so hebben wi hem Walraven zelve ghelevert mit sijns zelves live omme die meer zekerhede, ende niet van hem te sceyden eer si quite ende scadeloes ghehouden zien van der voirs. scout als hier voirscreven es.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven ende ghedaen tote Dordrechtj op sinte Lambrechts dach int jaer ons Heren Mo CCCo ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemk, Symonl de Benthemm, Gode Paeplisten et alios.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
ontbr. B, wel in naar andere bron uitgegeven ChHZ.
e
Benth. B.
f
Holl. B.
g
hier Holl. doorgestreept B.
h
Torn. B.
i
t deels verdwenen in een gaatje in het perkament B.
j
Dordr. B.
k
Zuden. B.
l
Sy B.
m
Benth. B.
n
de laatste e klein bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III en Reinout II, oudste zoon van de graaf van Gelre
Destinataris: de heer van Voorne en de heer van Arkel