Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X009r_028_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 9r, nr. 28 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan vander Dusse, idema.

Vgl. het voorafgaande nr. GE 27. Het lijkt waarschijnlijk dat beide samenhangende oorkonden, waarvan nr. 27 is gedateerd op de zaterdag voor sint Simon en Judasdag en nr. 28 op de zaterdag daarna, toch op dezelfde dag zijn uitgevaardigd. Indien dat het geval is, zal zaterdag vóór die feestdag, 26 oktober 1325, de correcte datum zijn: graaf Willem III verbleef toen inderdaad te Geertruidenberg, terwijl hij twee dagen later in Valenciennes arriveerde. In de datering van onderstaande oorkonde zou het woord na dan zijn te lezen als voir.

Wi Jan van der Dussen, ridder, ende Jan van Dronghel, knape, maken cond allen luden. Want een edel prinche onse lieve ende gherechte here here Willaem, grave van Henegouwenb etc., om onsen wille te borghe gheset hevet heren Wouter denc here van Keppel ende heren Baernaerd van Dorewairde, ridders, yeghens enen edelen man heren Reynoude, grave van Ghelre, voir mi Jan van Dronghele voirscreven alse dat ic dat huys te Hamerd heren Renoude voirs. op leveren zal ten ende van den twien jaren naist comende van den daghe van huden, sonder langher vertrech dair nae, ende want onse here die grave van Henegouwend ende van Holland voirs. ghelovet hevet heren Wouter ende heren Bairnairde voirscreven scadelois van alder borchtochte voirs. te quiten voir mi Janne voirs., soe ghelove wi Jan van der Dusse ende Jan van Dronghele voirscreven onsen here den grave voirs. op al onse ghoet, zoe waert gheleghen es, dat wi dat huys te Hamert heren Reynoude leveren zullen jof die in sine stede es ten terminen voirscreven, ende hem scadelois te quiten van allen commer ende cost die hem van der borchtochte voirscreven comen mach, sonder arghenlist.

In oirconde etc. Ghegheven toit Sente Gheerden berghe des zaterdaghes na zente Symon ende Juden dach int jaer ons Heren dusend drie hondert vive ende twintich.

a
nl. betreffende het huis te Hemert, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. GE 27 B.
b
Heneg. B.
c
d grotendeels verdwenen in een gat in het perkament B.
d
Heneg. B.
Oorkonder: Jan van der Dussen, ridder, en Jan van Drongelen, knaap
Destinataris: graaf Willem III