Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X010v_040_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 10v, nr. 40 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Arnout Nagel.

In de marge, door andere hand: Hokelem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 488.

Vgl. nrs. GE 41-44. – Het huis Merenburg heette later Leyenburg.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat hair Arnoud van Hoeclemb, ridder, voir ons ende voir onse manne ons vrieliken op ghedraghen hevet sine husinghe diemen hiet Merenburch met vijf morghen lands dair si op staen, gheleghen ant overst ende van Louvenc, wilke husinghe ende land wi hem verlient hebben ende verlienen met desen yeghenwoirdighen brieve tote enen rechten erfliene, niet an ons te verstervene mar altois te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen graven te Holland ende ymmer te bliven ende tarven an heren Arnouds naghel naist, het si manhoeft ofte wijf hoeft. Ende hier hebben over gheweset onse manne alse hair Ghisebrecht van Yselsteyne, here Otte van Asperen, here Willaem van Duvenvoirde, riddere, ende Enghebrecht van Voirscoeten, knape, ende anders ghoede lude.

Ende omme dat wi willen dat hem ende sinen nacomelinghen dit vast ende ghestade blive ende wel ghehouden van ons ende van onsen nacomelinghen, zo hebben wi hem desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich op sente Matheus dach apostels ende ewangelisten.

a
Heneg. B.
b
cl gecorrigeerd B.
c
o gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud van Heukelum, ridder