Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X011r_047_1 GE_G_X011v_047_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 11r-11v, nr. 47 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Reynout van Ghelre ende her Gerijt van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 505.

Vgl. het voorafgaande nr. GE 46.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond ende kenlic allen luden dat dit es onse zegghen twischen onsen lieven neven, enen hoghen man heren Reynoude grave van Ghelre op die ene zide ende heren Gheraerdeb here van Voirne, burchgrave van Zeeland, op die ander zide, des si an beyden ziden an ons ghebleven waren, ende gheloveden elkerlijc voir hem onse zegghen te houden. In den eirsten zegghen wi dat onse lieve neve die grave van Ghelre voirnoemd gheven zal onsen neve den here van Voirne voirs. VC lb. Tornoysec syaers, den groten over zestien penninghe gherekent, van hem ende sinen nacomelinghen te houden hi ende sine nacomelinghe te Zuytvenschen rechte. Dese VC lb. Tornoysed syaers zal hi hem bewisen in ghoeden zekeren ghoede tuschen dit ende zente Pieters daghe in den lenten naist comendee in Tielrewaert jof in Boemelrewairt, also dat se die here van Voirne jof sine ghewairde bode alle jare vrieliken op boren mach; ende dese VC lb. Tornoysef syaers mach onse lieve g die grave van Ghelre jof sine nacomelinghe lossen elke hondert pond syaers met dusend pond payments voirscreven, alle jare na zente Pieters daghe in den lenten als ons neve die here van Voirne sine renten in hevet. Ende wat hi jof sine nacomelingheh ontfenghen van der lossinghe, dat souden si weder belegghen an ghoeden eygheliken ghoede binnen der gravescip van Ghelre, ende dat weder ontfaen van onsen neve den grave van Ghelre te houden ten Zuytvaischen rechte alse voirs. es. Voirt zal onse lieve neve die grave van Ghelre voirnoemd ontheffen ende quite doen scelden onsen neve den here van Voirne ende sine brieve weder doen leveren die die van Harderwijc ende van Zutfane op hem hebben van zulken ghoede als hair Heynric van Voirne, sijn broeder, hem ghenomen souden hebben. Ende hier mede zegghen wi quite alle brieve die onse neve die here van Voirne hevet van onsen neve den grave van Ghelre, dair God die ziele of hebben moet, die roeren van scoude jof van renten of van achterstalle van onser nichten weghen der vrouwen van Voirne jof van heren Heynrix weghen van Voirne, dair God die ziele of hebben moet, of van sijns selfs weghen, toit op den dach van huden; mair wi zegghen vaste ende ghestade den brief die onse neve die here van Voirne heeft van onsen neve den grave van Ghelre, dair God die ziele of hebben moet, alse van der quitancie die hi dede van der manscip van den huse van Acoye. Ende hier bi so segghen wi ene alinghe effeninghe ende vrienscip tuschen den partyen voirscreven; ende quame in desen zegghen enich stoet hier namels, dat houden wi tote onsen verclaersen.

In kennessen hier of hebben wi etc. Ghegheven ende ghedaen tote Hoghestrate des manendaghes na Alre heylighen dach int jaer ons Heren dusend driehondert ende dertich.

a
Heneg. B.
b
Gher'de B.
c
Tor. B.
d
Tor. B.
e
22 februari 1331.
f
Tor. B.
g
hier ontbr. wel neve B.
h
nacolinghe, geschreven rond een scheur in het perkament, evenals in de volgende twee regels B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Reinoud II graaf van Gelre en heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland