Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A HE_G_X013v_051_1 HE_G_X014r_051_2 A HE_K_X017v_051_1

A: AGH 2181 (klein register Henegouwen), f. 17v, nr. 51 (primaire registratie).
B: AGH 2180 (groot register Henegouwen), f. 13v-14r, nr. 50 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1345 jan. 3, naar A).
Editie/regest: Devillers, ‘Notice’, p. 373.

Vgl. nrs. HE 45-47.

Philips Vileina doe te wetene ende make kenlic allen den ghenen die nu sien ende hier na comen zullen dat ic hebbe ontfaen van enen hoeghen endeb machtighenc prinche, minen lieven gheminden here minen here van Henegouwend, twie duzentich pond Tournoisee, dief grote Tournoyseg te zestien penninghe, van den segghene dat mijn here die graveh van Vlandrei seide van mijns here Jhanj Vileinsk doit, mijns broeder, daer God die ziele af hebben moit, van wilken IIM ponden Tournoisel voers. ic mi houde wel ghepait ende vergouden mit ghereden penninghen te minen wille, ende daer af scelde ic minen here den grave van Henegouwen ende sijn hoyr quite tallen daghen over mi ende over mine brodere. Voerd heb ic ontfaen van minen here den grave van Henegouwenm voren ghenoemd bi den here Woutren Bauwe den ouden, poirtre inn Machline, van den selven segghen te twien capelrien behoef over mins heren Jans ziele, mins broders voren ghenoemd, vive hondert pond Tournoiseo, die grote te zestien penninghe, van den wilken VC lb. Tournoise  ic mi houde wel ghepait ende vergouden te minen wille. Vord heb ic ontfaen van mins heren weghen sgraven van Henegouwenp bi den here Woutren voerghenoemd vijftien pond conix Tournoise over twe pelegrimagen die mijn here van Vlaendreq wijsde te doene in sijn segghen, dat is te weten ene pelegrimage te mijns heren Sinte Jacobs in Galissier van drien personen, ende ene in Chiporss van twien personen. Ende mids al desen voers. ontfanghe kenne ic Philips Vilein voers. over mi ende over mine broedre dat segghen van minen here van Vlaendret alse van mins here Jans doet, mins broders voerghenoemd, wel ende ghetrouwelike is vulcommenu, ende dat mijn here van Henegouwen mi ende minen broderen vulcommelike ghenoech hevet ghedaen van al dat mins heren segghen van Vlaendrenv in hadde van den zoendinghew van mins heren Jans doet, mins broders, dair God die ziele of hebben moit; ende omme dat mijn lieve gheminde here, mijn here van Henegouwenx, mi ende minen broderen volcomelike ghenoech hevet ghedaen mit ghereden penninghen van den zoendinghe van mijns heren Jans Vileinsy doit, mijns broeders voerghenoemd, so scelde ic hem ende sijn hoir quite tallen daghen over mi ende over mine brodre van al dat tvoernoemde zoendinc in hadde, ende ghelove hem up mi ende up al mijn goit, wair dat gheleghen is, dair of scadeloes ende al scadeloes te houden tallen daghen.

In orcontscepen ende in kennessen van dezen letteren ghezeghelt mit minen propren zeghel uythanghende. Ghemaect ende ghegheven tAntwerpez in sinte Pieters daghe ingaende oist int jaer ons Heren doemen screef Sijn incarnacien M drie hondert vive ende twintich.

 

a' Ista littera est sub Enghelbertob'.

a
Vylein B.
b
ontbr. B.
c
machighen A.
d
Heneg. A, Heynn. B; deze afkortingen hierna niet meer aangegeven.
e
T'noise A; T' B.
f
ontbr. AB.
g
T'noyse A; Tor. B (deze afkorting hierna niet meer aangegeven).
h
..grave (digniteitspunten voor deze titel hierna niet meer aangegeven) B.
i
Vlaend'en B.
j
Jans B.
k
Vyleins B.
l
T'no; A. T' B.
m
Hey. B.
n
te B.
o
T'n. A, T' B; deze afkortingen worden hierna niet meer aangegeven.
p
Hey. B.
q
Vlaend'en B.
r
de eerste i verbeterd uit a B.
s
Chipers B.
t
Vlaend'e B.
u
wlcommen A.
v
Vlaend'en B.
w
zoen dinghe, de woorden vervolgens verbonden d.m.v. een horizontaal streepje A.
x
Hey. B.
y
Vilain B.
z
tAntwerpē B.
a'
het volgende door andere hand A.
b'
Enghelb'to A; Inghelb'to B.
Oorkonder: Filips Vilain
Destinataris: graaf Willem III