Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X001v_006_1 C KE_K_X001v_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 1v, nr. 6 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuyden.

Een streep door het begin van de tekst; de tekst gecancelleerd.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 1v, nr. 6 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Lauwairdin van Staveren.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. ombieden ju Willaem verBaerten sone, onsen rentemeister van Kenemaerlantc ende van Vrieslantd, dat ghi enen eersamighen vader in Gode, onsen lieven vrient heren Jacob bider ghenaden Goeds bisscop van Zuden, alle jare tote Alre heylighen daghee betaelt X lb. Hollandsf sjaers also langhe alse Lauwaerdijn van Stavereng levet, die welke in die ordine van Sinte Jans huus van Utrecht dat men hiet Sinte Katelinen begheven is, in sulker manieren dat so wanneer dat Lauwaerdijn voers. van den live ter doet comt, so is dese rente voers. te niete ende quite. Ende van desen renten voers. die ghi den bisscop voers. jof sinen ghewarden bode betalen sult in elken jare, daer ghi des bisscops open brieve of hebben sult dat ghijt hem betaelt hebt, sullen wi ju quiten in juwer eerster rekeninghe.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburch des manendaghes voer Palmen sonnendach int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Wi Willaem C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Kenem’lant B; Kenem’land C.
d
Vriesland C.
e
1 november
f
Holl. BC.
g
Stau’en BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob, bisschop van Zuden